27 ส.ค 2566
สมุทรปราการ
ประกาศแนะนำ

ขายรถมือสอง Toyota Vios 1.5E AT จดปี 2012

฿215,000
เกียร์อัตโนมัติ
132,000 km
  • SosServiceSupport

    มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. จากดีลเลอร์

ลักษณะ

สนใจ 📲 087-322-****แสดงข้อมูล หรอ คลกไลน 📳 https://lin.ee/aLoyrIf IDLINE : 087322****แสดงข้อมูล ✔ ฟร 🌟 คาจดไฟแนนซ 5,000 บาท ✔ ฟร 🌟 คาโอน 5,000 บาท ✔ ฟร 🌟 เปลยนถายของเหลว 3,000 บาท ✔ ฟร 🌟 กลองหนาหลงตดรถยนต 3,000 บาท ✔ ฟร 🌟 ฟลมใหม สดใสทงคน สบายตา ไมรอน ✔ ฟร 🌟 ขบฟร 1 เดอน พรอมรบประกนเครองเกยรกอนสงมอบรถยนต ✔ ฟร 🌟 ภาษ พรบ ลาสด 🔖หมายเหต : พเศษสด ฟรขดเคลอบแกวเกรดพรเมยม 🔅ของแถมราคาขนอยกบเงอนไขของบรษทและเครดตของลกคา🔅 ปมPush Start 🚘รถสภาพสวยมาก พรอมใชงาน 🚘เครองยนตเบนซน 1,500 CC. 🚘เครองเกยรด ชวงลางแนนมาก 🚘ระบบเกยรออโต 🚘แอรออโตเยนฉ - ไฟหนาแบบโปรเจคเตอร พรอมไฟ Daytime Running Light แบบ LED - ไฟตดหมอกหนา - กระจกมองขางปรบและพบเกบดวยไฟฟา - ลออลลอยขนาด 15 นว ลายใหม - กลองมองหลง - คลมทรโทนสด...สปอรตหร - คอนโซลหนาและแผงประตตกแตงดวยลายไฮโดรกราฟฟคสเทา+ลายไมด...ดไซนล - พวงมาลยและหวเกยรหมหนงตกแตงดวยเปยโนแบลค - เครองเลน /MP3/WMA หนาจอแบบสมผสขนาด 10 นว... - ชองตอ USB - ระบบเชอมตอ Hands-free แบบไรสาย Bluetooth - ถาดใสของ และ กลองเกบสมภาระทายรถ รานใหม ออโต คาร บรการครบวงจร - รบตอ พ.ร.บ. - รบจดไฟแนนซ - รบทประกนรถยนต คณลกคาสามารถตดตอสอบถามและรบขาวสารเกยวกบโปรโมชนหรออพเดทรถมาใหมกอนใครไดทกวนท https://www.facebook.com/MaiAutoCar60/ หรอใน Line@ : @*******แสดงข้อมูลcar นไดเลยครบผม (ใส @นหนาดวยนะครบ) 👍รถคดเกรดคณภาพดเยยม #ใหมออโตคาร 👍รบประกน 📌แผนทรานใหม ออโต คาร 🚩I https://goo.gl/maps/CFja2dha4y62 👍ฝากกดไลท ถกใจ กดตดตาม กดแชรเพจ และLine@ ใหกระผมดวยนะครบ👍 ขอบพระคณลกคาทกทานครบThank you.😊😊😊😊

รถที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง

รถที่เพิ่งเข้าชมล่าสุด

ดูทั้งหมด
ขายรถมือสอง Toyota Vios 1.5E AT จดปี 2012

ขายรถมือสอง Toyota Vios 1.5E AT จดปี 2012

มือสอง
132,000 Km
ประกาศแนะนำ
฿215,000
ติดต่อทางไลน์