ใบขับขี่ 2563 ประเภทของใบขับขี่ ปัจจุบัน ประเทศไทย

ประสบการณ์ใช้รถ | 22 มิ.ย 2563
แชร์ 1

เรื่องสำคัญที่คนมีรถต้องรู้ Chobrod พาไปอัปเดตข้อมูล ใบขับขี่ 2563 มีทั้งหมดกี่ประเภท และมีคุณสมบัติอย่างไร ? ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าไว้อย่างไร ทำไมถึงจำเป็น ?

ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกกันในชื่อที่คุ้นเคยว่า ใบขับขี่ คือเอกสารราชการที่ไว้ยืนยันว่าผู้ถือครองเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานยนต์บนสาธารณะ และเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานว่ามีความสามารถในการขับขี่จริงและได้ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบแล้ว

ความสำคัญของใบขับขี่

ซึ่งผู้ขับยานยนต์ในแต่ละประเภท มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพกใบขับขี่ระหว่างขับรถ ถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะหากทางเจ้าพนักงานตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ต่างเรียกขอตรวจสอบใบขับขี่ แล้วไม่มีหรือจงใจไม่แสดง อาจจะโดนโทษปรับและถูกดำเนินการทางกฎหมายได้

ถ้าไม่มีใบขับขี่อาจจะโดนปรับได้เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
ถ้าไม่มีใบขับขี่อาจจะโดนปรับได้เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

ใบอนุญาตขับขี่มีข้อกำหนดพื้นฐานเกี่ยวกับอายุและประสบการณ์การใช้รถรวมไปถึงกฎหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ วันนี้ Chobrod มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดถึงเรื่องราวสำคัญที่คนมีรถควรรู้ มาทำความรู้จักกันว่าใบขับขี่ 2563 มีทั้งหมดกี่ประเภท และผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ประเภทของใบขับขี่

ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้อธิบายว่า ใบขับขี่มีทั้งหมด 11 ชนิด ได้แก่

ใบขับขี่ 2563
ใบขับขี่ 2563

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว ซึ่งแยกย่อยออกไป 3 ประเภท คือ
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว มีอายุ 1 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว อายุ 1 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว อายุ 1 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล อายุ 5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ อายุ 3 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน อายุ 5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ อายุ 5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก 1.-9. อายุ  5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) อายุ 1 ปี

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อใบขับขี่ 2563 ขั้นตอนใหม่ อัปเดตหลังโควิด

>> ความสำคัญของใบขับขี่

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สอบใบขับขี่

อายุของผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบขับขี่

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ และใบขับขี่รถชนิดอื่นตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

* ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้

 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว

 • ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
 • ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
 • ในลักษณะกีดขวางการจราจร
 • ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 • โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

ทำใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทุกเขต
ทำใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทุกเขต

สำหรับการทำใบขับขี่ในปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกเขต รวมไปถึงตามโรงเรียนสอนขับรถก็สามารถทำใบอนุญาตขับได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการอัปเดตรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงกันไปตามแต่ละสถานการณ์ปัจจุบัน และนั่นคือหน้าที่ของผู้ขับขี่ที่ต้องมีการติดตามข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกอยู่เสมอ โดยสามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่และสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ Chobrod.com ตลาดรถยนต์มือสองออนไลน์ และเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านยานยนต์แบบครบวงจร

ดูเพิ่มเติม
>> สอบใบขับขี่ 2563 รู้ไว้ ก่อนสอบ
>> ต่ออายุใบขับขี่เมื่อไหร่ดี !!!

ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่

ANNOiNA