ขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 กำหนดเกณฑ์ อายุ 24 ปีถึงทำได้

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 7 มิ.ย 2564
แชร์ 5

ข้อมุลล่าสุด กำหนดเกณฑ์สำหรับขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 ผู้ขอต้องอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีเต็ม ผ่านทดสอบและอมรมขี่บิ๊กไบค์ และใบขับขี่จะมีรูปบิ๊กไบค์

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยทางภาครัฐนั้นให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่ารถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400 ซี.ซี. ขึ้นไป เป็นพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ผู้ขับขี่ต้องมีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย และมีประสบการณ์การใช้งาน เพราะรถมีสมรรถนะค่อนข้างสูง กำลังแรง และน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นการใช้รถต้องอาศัยทักษะความชำนาญ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนท้องถนน

อ่านเพิ่มเติม
อิหยังวะ...เริ่มบังคับใช้ แต่ขนส่งยังไม่เปิดทำใบขับขี่บิ๊กไบค์
Toyota เข็นยอด Toyota Altis 2021 ปล่อยโปรคุ้ม ๆ ในรุ่นย่อย 1.6G

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

เปิดข้อมูล ปี 2564 มีบิ๊กไบค์ในไทยจดทะเบียนกว่า 210,000 คัน

ปัจจุบันมีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400 ซี.ซี. จดทะเบียนทั้งสิ้น 216,547 คัน จากจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 21,284,775 คัน การที่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ นั้นหวังผล ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 เจอท้วงติงความไม่เหมาะสมเรื่องอายุ ปรับเป็น 24 ปี

ความคืบหน้าในการกำหนดเกณฑ์การอบรม และทดสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ หรือรถจักรยายนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบมากกว่า 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ว่าหลังนำเสนอหลักเกณฑ์ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ปรากฏว่าได้มีการท้วงติงเรื่องการกำหนดอายุผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน หรือมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี ที่กำหนดให้ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถขอสอบรับใบขับขี่ได้นั้น อาจไม่เหมาะสม เพราะเห็นว่ามีอายุน้อยเกินไป ควรจะมีการปรับเพิ่มอายุ

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 ปรับหลักเกณฑ์และเตรียมเสนออีกครั้ง

ทั้งนี้ ได้ปรับหลักเกณฑ์และเตรียมเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดยกลุ่มที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทใดมาก่อนเลย จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีเต็ม จึงจะยื่นขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ และจะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่และอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ 12 ชั่วโมง

อมรมภาคทฤษฎีจำนวน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หมวดการอบรม ได้แก่ ผู้ขับขี่, ยานพาหนะ, สภาพแวดล้อมในการขับขี่, การคาดการณ์อุบัติเหตุขณะขับขี่บนท้องถนน และการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อมรมและทดสอบภาคปฏิบัติจำนวน 10 ชั่วโมง พร้อมทั้งทำการทดสอบท่าขับขี่จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่า ประกอบด้วย

 1. การเบรกตามระยะที่กำหนด
 2. การเบรกกะทันหัน
 3. การทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
 4. การเข้าโค้งรูปแบบต่าง ๆ
 5. การทรงตัวบนลูกระนาดและพื้นที่ขรุขระ
 6. การทรงตัวบนกระดานแคบ
 7. การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคบรูปตัว S
 8. การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคบรูปตัว Z
 9. การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคบรูปเลข 8
 10. การหยุดและการขึ้นทางลาดชัน
 11. การเปลี่ยนเกียร์ก่อนเข้าโค้ง

ใบขับขี่บิ๊กไบค์นั้นเบื้องต้นจะแตกต่างจากใบขับขี่รถจักรยายนต์ทั่วไป โดยจะมีรูปรถบิ๊กไบค์แสดงในใบขับขี่บริเวณด้านหลังบัตรด้วย

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 นั้นอาจช้าออกไปอีก

จากข้อมูล หากไม่มีใบขับขี่มาก่อนเลย จะขอสอบทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 ได้เมื่ออายุ 24 ปี และใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี แต่จำกัดกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซี.ซี. นั้นจะทำให้สามารถขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ตั้งแต่อายุ 18 ปี ได้เลยนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ คงต้องพิจารณากันอีกยาว ๆ รวมไปถึงหากเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าละ นี่เป็นโจทย์ที่ยังคงต้องถกกันอีกสักพัก

ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

ningkung