ห้ามยึดใบขับขี่ กฎหมายใหม่ 2563

ประสบการณ์ใช้รถ | 8 ก.ค 2563
แชร์ 2

อัปเดตกฎหมายจราจรล่าสุด 2563 บังคับใช้แล้ว ตำรวจไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่เมื่อทำผิดกฎจราจร ไม่พกไม่เป็นไร สามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอลแทนได้ พร้อมส่งใบสั่งทางไปรษณีย์

เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะยังไม่เคลียร์ สับสน และมีคำถามว่า ในปี 2563 นี้ หากทำผิดยังจะถูกยึดใบขับขี่หรือไม่ ? อันที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่จราจรจะยังมีสิทธิ์ยึดใบอนุญาตขับขี่หรือเปล่า สำหรับใครที่ยังสงสัย เราจะพามาไปไขคำตอบกันให้เคลียร์ กับประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องการยึดใบขับขี่ อัปเดตข้อมูลล่าสุดปี 2563

บัญญัติความใหม่ในมาตรา 140

ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 เดิมได้ระบุเอาไว้ว่า  เมื่อผู้ขับขี่กระทำความผิดตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ในการยึดใบขับขี่เอาไว้และต้องออกใบสั่งพร้อมกับใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่มีอายุ 7 วันเอาไว้ให้แก่ผู้ขับขี่ โดยผู้ขับขี่จะต้องนำใบสั่งไปชำระค่าสั่งภายใน 7 วัน เพื่อรับใบขับขี่คืน แต่นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 ได้มีกฎหมายใหม่บังคับใช้ โดยยกเลิกความในมาตราเดิมและบัญญัติใหม่แทน และนั่นทำให้จากเดิมที่ระบุเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดใบขับขี่เอาไว้และออกใบแทนได้เหมือนเดิม

ใบขับขี่ยังถูกยึดได้ ถ้า...

อย่าเพิ่งชะล่าใจ เพราะไม่ได้หมายความว่าจะยึดใบขับขี่ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพราะในข้อกำหนด มาตรา 140/2 ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ว่า หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมต่อการเดินทาง หากปล่อยให้ขับรถต่อไปอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตัวผู้ขับขี่เองหรือผู้อื่น เช่น ภาวะมึนเมา หรืออาการจากโรคประจำตัว เป็นต้น เจ้าหน้าที่จราจรมีอำนาจยึดใบอนุญาตใบขับขี่ได้ ทั้งแบบยึดบัตรที่ถือครอง หรือยึดด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวได้ จนกว่าผู้ขับขี่จะมีสภาพที่พร้อมในการขับขี่อีกครั้ง

ไม่สามารถยึดใบขับขี่และออกใบแทนให้ไปรับที่สถานีตำรวจได้อีกแล้ว
ไม่สามารถยึดใบขับขี่และออกใบแทนให้ไปรับที่สถานีตำรวจได้อีกแล้ว

นอกจากการยึดชั่วคราวแล้ว หากตรวจพบว่าผู้ขับขี่รถเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามเด็ดขาดในการขับขี่ เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจในการยึดใบอนุญาต หรือทำการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขับขี่ด้วยได้ โดยต้องแจ้งการสั่งยึดพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขับขี่ทราบ และมอบหลักฐานการสั่งยึดให้แก่ผู้ขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นทำการส่งบันทึกนั้นพร้อมด้วยใบอนุญาตขับขี่ไปยังนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทางเจ้าพนักงานยังคงมีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ได้ ถ้าพบว่าผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม โดยเป็นการยึดเอาไว้ชั่วคราว และยึดเอาไว้ตรวจสอบพร้อมออกเอกสารในกรณีที่พบว่าผู้ขับขี่เป็นผู้ที่ต้องห้ามขับรถนั่นเอง แต่จะไม่มีการยึดใบขับขี่และออกใบแทนให้ทางผู้ขับขี่ไปตามจ่ายค่าปรับและรับคืนที่สถานีตำรวจเฉกเช่นเมื่อก่อนอีกแล้ว

ดูเพิ่มเติม
>> 
ใบขับขี่ 2563
>> ความสำคัญของใบขับขี่

ห้ามแปะใบสั่งไว้หน้ารถ ให้ส่งไปรษณีย์แทน ?

มีกระแสก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถแปะใบสั่งไว้หน้ารถได้อีกแล้ว และให้ส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนแทน อันที่จริงแล้วข้อนี้ไม่ใช่ความจริงเสียทั้งหมด เพราะความใหม่ในมาตรา 140 ได้ระบุเอาไว้ว่า ในกรณีที่ไม่พบผู้ขับขี่รถ เจ้าหน้าที่พนักงานยังสามารถแปะใบสั่งเอาไว้ได้ เพียงแต่ต้องใช้วิธีการผูก ติด หรือแสดงเอาไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน แต่หากไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ เช่นในกรณีที่ตรวจจับผู้กระทำความผิดด้วยอุปกรณ์ การจะนำใบสั่งไปแปะติดไว้ที่หน้ารถจึงไม่สามารถทำได้ เมื่อนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ตามภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้ชำระค่าปรับต่อไป

ถ้าไม่สามารถให้ใบสั่งซึ่งหน้า หรือแปะไว้ที่รถได้ ให้ทำการส่งไปรษณีย์ไปแทน
ถ้าไม่สามารถให้ใบสั่งซึ่งหน้า หรือแปะไว้ที่รถได้ ให้ทำการส่งไปรษณีย์ไปแทน

หากเป็นกรณีจำหน่ายใบขับขี่ซึ่งหน้า ให้นับระยะเวลาว่าได้รับใบสั่งนั้นเป็นวันแรก และจะต้องทำการจ่ายค่าปรับในช่วงเวลาที่กำหนด แต่หากเป็นการแปะใบสั่งเอาไว้หรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้นับว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ได้รับใบสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันจำหน่ายใบสั่ง เช่น หากเจ้าพนักงานจราจรแปะใบสั่งที่รถไว้ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2563 ให้นับไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จึงจะถือว่าเจ้าของรถได้รับใบสั่งอย่างเป็นทางการแล้ว นั่นเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ทำการยื่นเวลาให้แก่ผู้ขับขี่ เพราะในระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของรถไม่ได้ใช้รถ ทำให้ไม่พบใบสั่งดังกล่าว แต่เมื่อไหร่ที่พ้นวันที่ 15 เป็นต้นไป จะถือทันทีเลยว่า ทางเจ้าของรถได้รับทราบและต้องยอมรับใบสั่งดังกล่าวแล้วในทันที

ลืมพกใบขับขี่ ใช้ใบขับขี่ดิจิทัลแทนได้

นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติม ในมาตรา 31/1 เกี่ยวกับการแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ ให้สามารถใช้ใบขับขี่ดิจิทัล 2563 แสดงแทนใบขับขี่ตัวจริงได้  โดยระบุเอาไว้ว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

แสดงใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นแทนตัวจริงได้
แสดงใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นแทนตัวจริงได้

ทั้งนี้ ยังมีข้อกำหนดใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายใบขับขี่ คือการตัดแต้มใบขับขี่เมื่อทำผิดกฎ ซึ่งหากโดนตัดคะแนนครบ 100 แต้มจะถูกยึดใบขับขี่ไม่ให้ขับรถเป็นเวลา 1 ปี และเมื่อทำผิดซ้ำอีกครั้งจะถูกห้ามขับตลอดชีวิต โดยกฎหมายดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาที่ต้องรอการประกาศกำหนดใช้อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม
>> ใบขับขี่ดิจิทัล 2563 ! มี 4 อย่างนี้ ใช้แสดงแทนตัวจริงได้
>> เข้มจัด ! ตัดคะแนนใบขับขี่ครบ 100 แต้ม ห้ามขับ 1 ปี ซ้ำสองรอบ ห้ามขับตลอดชีพ

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆได้ที่นี่

ANNOiNA