ย้ายที่อยู่ ย้ายทะเบียนบ้านต้องย้ายทะเบียนรถตามไปด้วยไหม?

ประสบการณ์ใช้รถ | 5 เม.ย 2564
แชร์ 0

การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับการย้ายที่อยู่อาศัย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ย้ายที่อยู่บ้านแล้ว รถที่ใช้อยู่จะต้องย้ายทะเบียนรถตามไปรึเปล่า?

โดยปกติแล้วเมื่อซื้อรถสักคัน หลาย ๆ คน มักจะจดทะเบียนรถคันที่ซื้อเป็นจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกหลาย ๆ อย่าง แต่อยู่มาวันใดวันหนึ่ง หากมีความประสงค์ต้องการโยกย้ายที่อยู่ อาจจะต้องย้ายไปทำงาน หรือย้ายกลับมาบ้าน ซึ่งเป็นการย้ายแบบถาวร จึงต้องทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้าน อาจจะมีคำถามว่า แล้วรถที่ใช้อยู่ล่ะ จะต้องทำเรื่องย้ายทะเบียนไปด้วยหรือเปล่า?

บ้านอยู่จังหวัด รถต้องจดทะเบียนที่นั่นหรือเปล่า?

หากต้องการทำเรื่องย้ายทะเบียนรถ เพียงเพราะเข้าใจว่าอยู่ที่จังหวัดไหน ต้องใช้ทะเบียนรถจังหวัดนั้น ให้ลองทบทวนความจำเป็นอีกครั้ง เพราะตามกฎหมายแล้ว ไม่ได้มีการระบุเอาไว้ ว่าอยู่จังหวัดไหน ต้องซื้อรถที่จังหวัดนั้น หรือย้ายตามไปจังหวัดที่อยู่ทะเบียนบ้าน

ซื้อรถ จดทะเบียนรถที่ไหนก็ได้
ซื้อรถ จดทะเบียนรถที่ไหนก็ได้

ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ย้ายทะเบียนบ้าน เปลี่ยนที่อยู่แล้ว จะย้ายรถตามไปด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคน เพราะถึงแม้คุณจะย้ายถิ่นฐานไปแล้ว แต่รถที่ใช้อยู่ยังสามารถใช้ทะเบียนของจังหวัดเดิมได้

ความจำเป็นที่ต้องย้ายทะเบียนรถ

แต่ที่เห็นว่ามีหลายคนกังวลถึงเรื่องนี้ นั่นเพราะกลัวว่าจะติดปัญหาในอนาคตเวลาอยากซื้อขายรถนั่นเอง เพราะการโอนซื้อขายรถยนต์ หากไม่ได้ทำการแจ้งย้ายรถ ก็ต้องเสียเวลาดำเนินการไปโอนกันที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถจดทะเบียน

หากต้องการขายรถในอนาคต ทำเรื่องย้ายทะเบียนรถจะดีกว่า
หากต้องการขายรถในอนาคต ทำเรื่องย้ายทะเบียนรถจะดีกว่า

แต่ในกรณีนี้หากไม่สะดวกก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ ดังนั้นสำหรับใครที่ไม่อยากยุ่งยาก หรือไม่ได้มีความคิดที่จะขายรถ และพอใจกับการใช้รถทะเบียนเดิมแม้เปลี่ยนที่อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทางกฎหมาย ไม่ต้องแจ้งย้ายก็ได้

ดูเพิ่มเติม
>> จดทะเบียนรถข้ามจังหวัด ทำได้ไหม? มีเงื่อนไขอย่างไร

>> ผู้เช่าซื้อรถยนต์เสียชีวิต เท่ากับหมดภาระหนี้หรือเปล่า?

ต้องชำระภาษีรถที่ไหน?

สำหรับการชำระภาษีรถประจำปี ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนเหมือนตอนการโอนรถ สามารถทำเรื่องต่อภาษีในเขตพื้นที่ที่สะดวกได้ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการย้ายรถ

สำหรับใครที่ต้องการย้ายรถ ต้องการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่รถมีทะเบียนอยู่เดิมให้สอดคล้องกับภูมิลำเนา หรือสถานที่ใช้งานรถของเจ้าของรถที่เปลี่ยนไปจากจังหวัดที่จดทะเบียนไว้ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งโดยที่อยู่แห่งใหม่อาจเป็นไปตามทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ หรือเป็นไปตามทะเบียนบ้านของผู้อื่นที่เจ้าของรถจะขออนุญาตใช้ก็ได้

การแจ้งย้ายรถออกไม่ต้องตรวจสภาพ แต่แจ้งรถเข้าต้องตรวจ
การแจ้งย้ายรถออกไม่ต้องตรวจสภาพ แต่แจ้งรถเข้าต้องตรวจ

การแจ้งย้ายรถออก

หลักฐานที่ใช้

 1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นคำร้องขอย้ายรถออกพร้อมหลักฐาน
 2. ชำระค่าธรรมเนียม
 3. รับแบบแจ้งย้ายส่วนที่เจ้าของรถถือ และใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

การแจ้งย้ายรถออกจะต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษีมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ ค้างชำระก่อน และเมื่อแจ้งย้ายรถออกเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้าภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่แจ้งย้าย (นับรวมวันหยุดราชการ) หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนด

การแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง

เจ้าของรถ สามารถใช้บริการขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทางได้ โดยรถนั้นต้องไม่มี ภาษีค้างชำระ และต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีไม่น้อยกว่า 30 วัน

หลักฐานที่ใช้

 1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นคำร้องขอย้ายรถออกพร้อมหลักฐาน
 2. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 3. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้า ให้นำรถไปตรวจสอบพร้อมคืน แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม ซึ่งต้องดำเนินการแจ้งย้ายเข้า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด

การแจ้งย้ายรถเข้า

หลักฐานที่ใช้

 1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 3. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
 4. กรณี เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่แจ้งย้ายรถเข้า ให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นยินยอม

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นคำร้องขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ)
 2. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
 3. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียรถ
 4. กรณี เจ้าของรถไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่แจ้งย้ายรถเข้า ให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นที่เจ้าของบ้านให้ความ ยินยอม

สรุปว่า ใครที่ย้ายที่อยู่ ย้ายทะเบียนบ้าน ไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนรถตามด้วย แต่ถ้ามีความประสงค์ที่จะย้ายเพราะเห็นความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตก็สามารถทำได้เช่นกัน และการต่อภาษีก็สามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่ที่สะดวก ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจังหวัดที่จดทะเบียนรถเป็นหลัก

ดูเพิ่มเติม
>> กฎหมายรถกระบะ บรรทุกของอย่างไรไม่ให้ถูกจับ
>> รถอายุเกิน 7 ปี ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้แล้ว แต่ต้องตรวจสภาพก่อน

เข้าดู ตลาดรถ ได้ที่นี่

ANNOiNA