พรบ.จราจรใหม่ ตัดแต้มใบขับขี่ คะแนนหมดพักใช้ 90 วัน

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 23 พ.ค 2562
แชร์ 9

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พ.ร.บ.จราจรทางบกเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติม มีการตัดแต้มใบขับขี่คนขับรถผิดกฎจราจร โดยหากแต้มหมดต้องพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2562 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

มาตรา 140/2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้ใด หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไป อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจ ยึดใบอนุญาตขับขี่หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่ หรือยกเลิกการบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ เมื่อผู้ขับขี่น้ันอยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้

>>>> ดูเพิ่มเติม ใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่

แต้มในใบขับขี่ หากถูกตัดจนหมดจะต้องถูกพักใช้นานถึง 90 วัน

แต้มในใบขับขี่ หากถูกตัดจนหมดจะต้องถูกพักใช้นานถึง 90 วัน 

มาตรา 142/ 1เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดกระทำความผิดตามพ.ร.บ.นี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติ ในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ประกอบด้วย การกำหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน ทั้งนี้ ในการกำหนดคะแนนความประพฤติในการขับรถให้คำนึงถึงประเภทของ ใบอนุญาตขับขี่ และเหตุแห่งการกระทำความผิดด้วย

ดูเพิ่มเติม
>> 
เช็คด่วน !! ใช้ใบขับขี่หมดอายุมีสิทธิ์ถูกจำคุก 3 เดือนพร้อมค่าปรับอีก 5 หมื่นบาท
>> ‘ทำไมถึงสอบใบขับขี่ครั้งแรกไม่ผ่าน ?’ ปัญหาคาใจนักขับหลายคนที่อยากได้ใบขับขี่ มาดูกันซิว่ามีวิธีใดบ้างที่แก้ไขได้!

การตัดแต้มใบขับขี่ และถูกพักใช้นั้น น่าจะเป็นทางออกในการควบคุมวินัยจราจรบนท้องถนนบ้านเรา

การตัดแต้มใบขับขี่ และถูกพักใช้นั้น น่าจะเป็นทางออกในการควบคุมวินัยจราจรบนท้องถนนบ้านเรา 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนน ตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในแต่ละท้องที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นคราวละ 90 วัน ทั้งนี้ ตามระเบียบ ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดูเพิ่มเติม
>> 
ตรวจพบคนไทยดองใบสั่งสูงสุด 144 ใบ !!
>> กฎหมายน่ารู้ ! โดนใบสั่งทางปณ. แต่ไม่อยากไปจ่ายที่โรงพัก สามารถไปที่ไหนได้บ้าง ?

ติดตามข่าวสารรถยนต์ คลิกที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

JAIBOON