ค่าปรับใบขับขี่ 2564 ถูกจับ โดนปรับเท่าไหร่ ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 9 ก.ค 2563
แชร์ 8

ขับรถแล้วไม่มีใบขับขี่แสดงต่อเจ้าพนักงาน หรือใบขับขี่หมดอายุ นอกจากผิดกฎหมายแล้วยังจะเสียค่าปรับอีก อัปเดตล่าสุด กับค่าปรับใบขับขี่ 2564 จ่ายเท่าไหร่ ต้องเช็ก

อัปเดตกฎหมายล่าสุด 2564 หากขับรถไม่มีใบขับขี่ปรับเท่าไหร่ หรือใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่ ? Chobrod รวบรวมข้อกำหนดและบทลงโทษมาสรุปเอาไว้ให้แล้ว จะเป็นผู้ขับรถที่ดี ต้องรุ้วินัยและรู้ข้อกฎหมายใบขับขี่ที่ถูกต้องด้วย กับอัตราค่าปรับใบขับขี่หมดอายุ 2564 ค่าปรับไม่มีใบขับขี่ ถูกจับ โดนปรับเท่าไหร่ ?ถ้าถูกจับ จะโดนจ่ายค่าปรับเท่าไหร่ ?

กฎหมายใบขับขี่ 2564

ขับรถต้องรู้ อัตราค่าปรับถ้าไม่มีใบขับขี่ 2563
ขับรถต้องรู้ อัตราค่าปรับถ้าไม่มีใบขับขี่ 2563

สำหรับกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประกอบไปด้วยพรบ. 2 ฉบับ ได้แก่

 • พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 บังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป
 • พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 บังคับใช้กับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์

ค่าปรับใบขับขี่รถยนต์ 2564

หากขับรถไม่มีใบขับขี่แสดง เตรียมเงินไว้จ่ายค่าปรับได้เลย
หากขับรถไม่มีใบขับขี่แสดง เตรียมเงินไว้จ่ายค่าปรับได้เลย

หากขับขี่รถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ มีข้อกำหนดเรื่องอัตราค่าปรับที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้

 • ไม่แสดงใบขับขี่ : ในปี 2563 ล่าสุดนี้ ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้พกใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง หรือใบสำเนา สามารถยื่นแสดงใบขับขี่ดิจิทัลแทนได้ แต่หากไม่มีหลักฐานใด ๆ ก็ตามที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ว่าเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่จริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาม ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 66
 • ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ : ถือเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ หาก ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 64
 • ขับรถขณะใบขับขี่หมดอายุ : การขับขี่ในระหว่างที่ใบขับขี่หมดอายุ ถูกพักใช้ ถูกเพิกถอน หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ จะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 65
 • ในกรณีรถยนต์สาธารณะ : หากผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 56 ประกอบ มาตรา 60
 • ประจำรถโดยไม่ได้รับอนุญาต : ​ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 ความว่า “ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 93 วรรคหนึ่ง (ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ดูเพิ่มเติม
>> ใบขับขี่ 2563
>> ใบขับขี่ดิจิทัล 2563 ! มี 4 อย่างนี้ ใช้แสดงแทนตัวจริงได้

การชำระค่าปรับใบขับขี่ 2564

มาตรา 141 ระบุเอาไว้ว่า เมื่อผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 แล้ว ให้ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่ง ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 • ชำระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสั่งจ่ายให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยสำเนาใบสั่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง หรือโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด
 • ชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจ โดยชำระตามจำนวนที่กำหนดไว้ในใบสั่งหรือตามจำนวนที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ และในกรณีนี้ ให้พนักงานสอบสวนทุกท้องที่มีเขตอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้ทั่วราชอาณาจักร เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน

หากค้างชำระค่าปรับต้องทำยังไง ?

การค้างชำระค่าปรับ จะทำให้เกิดปัญหาเมื่อต้องไปต่อภาษีรถประจำปี
การค้างชำระค่าปรับ จะทำให้เกิดปัญหาเมื่อต้องไปต่อภาษีรถประจำปี

หากเจ้าของรถยังไม่ยอมชำระค่าปรับตามเอกสารที่ส่งไป ทางเจ้าพนักงานจราจรจะแจ้งจำนวนค่าปรับที่ค้างชำระพร้อมหลักฐานไปยังนายทะเบียน และให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูล และมีอำนาจในการดำเนินการต่อดังนี้

 • แจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 • นายทะเบียนสามารถรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นไว้โดยออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี โดยให้มีอายุสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกให้
 • ในกรณีที่เจ้าของรถได้ชำระค่าปรับที่ค้างชำระครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่กำหนดใน ให้เจ้าของรถหรือตัวแทนนำหลักฐานแสดงการชำระค่าปรับที่ได้รับจากเจ้าพนักงานจราจร มาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อให้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น
 • กรณีที่เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถที่ได้รับหนังสือแจ้งตาม ประสงค์จะชำระค่าปรับในวันที่มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปี ให้นายทะเบียนมีอำนาจรับชำระค่าปรับตามจำนวนที่ค้างชำระแทนได้ โดยให้นายทะเบียนรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นและออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถ
 • กรณีที่เจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดใน ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น และแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

และทั้งหมดคือเรื่องค่าปรับใบขับขี่ 2564 ที่คนใช้รถควรต้องรู้และปฏิบัติตาม ดังนั้นถ้ารู้ว่าถึงเวลาที่ใบขับขี่ของตัวเองจะหมดอายุแล้ว ให้เรียบไปทำการต่อใบขับขี่ทันที หรือหากเป็นคนขี้ลืมก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับใบขับขี่ดิจิทัลเอาไว้ เพื่อที่เวลาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจจะได้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นได้รับอนุญาตให้ขับรถได้จริง หากทำให้ถูกต้องตามกฎ ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินจ่ายค่าปรับอีกต่อไป

ดูเพิ่มเติม
>> ต่ออายุใบขับขี่เมื่อไหร่ดี !!!

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่

ANNOiNA