เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท ฝ่าฝืนเจอปรับ 2,000 บาท

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 9 พ.ค 2565
แชร์ 0

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2465 ตอนที่ 28 ก ได้ปรับปรุง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) เนื้อหาส่วนนึงบังคับให้ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็ก หรือคาร์ซีท (Car seat) โดยมีโทษปรับ 2,000 บาท

เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่การแก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 139 ตอนที่ 28 ก พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม - ใบสั่งจราจร 2563 แบบใหม่ เริ่มแล้วตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่
7 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว หน้า 5 เล่ม 139 ตอนที่ 28 ก ราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2565 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564

เนื้อหาสำคัญ มาตรา 123 (ข) เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท

มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

(2) คนโดยสาร
 (ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเช็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์
 (ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
 (ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายตาม (2) (ข) และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนด

การกำหนดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในหลายมาตรา รวมถึง มาตรา 123 วรรคหนึ่ง มาตรา 123/2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

อ่าน ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564

ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

Avatar

Suttichai Thumsurakul

นักข่าว
รถเป็นพาหนะ เป็นเพื่อน เป็นเครื่องมือหาเงิน เป็นรสนิยม และเป็นอะไรได้อีกมากแล้วแต่นิยาม suttichai.thumsu@gmail.com