ประกาศห้าม ความเร็วเกิน 50 ห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 18 พ.ค 2564
แชร์ 4

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับใหม่โดยให้เรียกข้อบังคับนี้ว่า "ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ. 2564"

เนื้อหาจากราชกิจจากิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 102 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2564 ให้ข้อมูลไว้ว่า

"ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชุนและสถานที่ราชการที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียง ในถนนสายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร"

อ่านเพิ่มเติม
บอร์ดอีวี เคาะเพิ่ม ดันอีก 2 ปีจะต้องผลิตรถไฟฟ้า 2 แสนคัน สถานีชาร์จไฟฟ้ากำลังสูง 12,000 หัวจ่าย ในปี 2573
 


แยกยมราช บังคับใช้เป็นเขตพระราชฐาน (901 แลนด์)

มี 5 ข้อบังคับไว้ ดังนี้

  1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ. 2564"
  2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  3. จำากัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ
  4. ห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) แบ่งเป็นถนน 3 เส้น  ถนนพิษณุโลก แยกยมราชถึงแยกพาณิชยการ, ถนนพระรามที่ 5 แยกพาณิชยการถึงแยกวัดเบญจมบพิตร และถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกเสาวนีย์
  5. นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ยกเลิกข้อบังคับกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้


แยกวัดเบญจมบพิตร

รถยนต์มือสอง ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

ningkung