เริ่มวันนี้ !! เมาแล้วขับชน ประกันไม่จ่าย

ประสบการณ์ใช้รถ | 9 มิ.ย 2560
แชร์ 0

เมาแล้วขับชน ประกันไม่จ่าย คปภ. งัดมาตรการเด็ด เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หากตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (จากเดิม 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.60 เป็นต้นไป

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เผยว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และเอกสารแนบท้ายที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ได้แก้ไขข้อความเป็นการขับขี่โดยบุคคล โดยในขณะที่ขับขี่ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่า “เมาสุรา” คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.60

 
เมาแล้วขับ
เมาแล้วขับชน ประกันไม่จ่าย มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.60
 
มาตรการดังกล่าวแบบเดิม  นายทะเบียนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 11/2560 เรื่อง ให้แก้ไขแบบปรับแก้ข้อยกเว้นตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 22/2551 ลงไว้วันที่ 29 ก.ย. พ.ศ.2551 ข้อ 2 และข้อ 3 (เดิม) ที่ว่า “การขับขี่โดยบุคคล ซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

แก้ไขข้อความเป็นการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้ถือว่า “เมาสุรา” ซึ่งคำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.60 นี้เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญคือ กรณีที่ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัย มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัม เมื่อประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ แต่ผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยดังกล่าวยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดิม

บริษัทประกันภัยของรถคันที่เอาประกันภัย โดยฝ่ายผิดจะต้องให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยบริษัทประกันภัยจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทได้จ่ายไปจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนปริมาณแอลกอฮอล์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันพ.ร.บ. แต่อย่างใด

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

-สายด่วน คปภ. โทร. 1186
-เว็บไซต์ www.oic.or.th
-ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0-2515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437
- http://www.facebook.com/PROIC2012
 
>> ดูเพิ่มเติม:
เมาแล้วขับ! กับบทลงโทษใหม่ หนักกว่าเดิม นักดื่มควรรู้
ประกาศใช้แล้ว !!! จับปรับผู้ขับอายุต่ำกว่า 20 ปี เมาเกิน 20 มก.
News.mthai