เช็กทะเบียนรถ ตรวจสอบประวัติรถ กองทะเบียน ทำได้อย่างไร ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 11 ส.ค 2565
แชร์ 2

อยากเช็กทะเบียนรถ เมื่อโดนอายัดทะเบียน ทะเบียนหาย หรืออยากตรวจสอบประวัติรถ กองทะเบียน ควรทำอย่างไร จัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ?

การเช็คประวัติรถยนต์ ตรวจสอบประวัติรถ กองทะเบียน สามารถทำได้เมื่อต้องการตรวจสอบทะเบียนรถที่ถูกอายัดจนไม่สามารถต่อทะเบียนหรือภาษี หรือทำธุรกรรมใด ๆ ได้ เมื่อต้องการตรวจสอบทะเบียนรถปลอม เช็คประวัติรถมือสอง ทะเบียนรถหาย รวมถึงโดนขับรถชนแล้วหนี โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นคำขอดำเนินการได้ที่กรมขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งทางบกในพื้นที่ โดยผู้ที่สามารถยื่นคำขอตรวจสอบประวัติรถได้ ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับรถที่ต้องการตรวจสอบ อาทิ เจ้าของรถ ผู้ซื้อ-ขายรถ หรือคู่กรณี ฯลฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน ศาล ทนายความ และบริษัทประกันภัย

ตรวจสอบประวัติรถ กองทะเบียน

วิธีเช็คประวัติรถ ตรวจสอบทะเบียนรถ

1. ไปที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่ 
2. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ และยื่นคำขอตรวจสอบทะเบียนรถ 
4. รอให้นายทะเบียนพิจารณา และอนุมัติ 
5. ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบเสร็จ

เช็ค ประวัติ รถยนต์

เอกสารขอตรวจสอบประวัติรถ กองทะเบียน ขนส่ง

 • ตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำขอ อย่างละ 1 ฉบับ 
 • ตัวจริงและสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 1 ฉบับ
 • หนังสือนำส่งเรื่อง หรือเอกสารของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ขอตรวจสอบ 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนบริษัทประกันภัย 1 ฉบับ (หากมอบให้บริษัทประกันเป็นผู้ตรวจสอบ)
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ หรือใบอนุญาตทนายความ 1 ฉบับ (หากมอบให้ทนายความเป็นผู้ตรวจสอบ)
 • สำเนาหมายศาลหรือคำสั่งศาล 1 ฉบับ
 • ตัวจริงและสำเนาใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน อย่างละ 1 ฉบับ
 • ตัวจริงและสำเนาเล่มทะเบียนรถ อย่างละ 1 ฉบับ
 • ตัวจริงและสำเนาเอกสารการซื้อขายรถ อย่างละ 1 ฉบับ
 • ตัวจริงและสำเนาหนังสือการถอนอายัดทะเบียน อย่างละ 1 ฉบับ
 • ตัวจริงและสำเนาหลักฐานการรับรถคืน 1 ฉบับ

หลังจากยื่นเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง 

เช็ค ประวัติ รถ จาก ทะเบียน

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบทะเบียนรถ

 • ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 • ค่ารับรองสำเนา แผ่นละ 20 บาท
 • ค่าขอค้นเอกสาร รถยนต์และอื่น ๆ ครั้งละ 50 บาท รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท

ช่องทางติดต่อสอบถามเรื่องการเช็คทะเบียนรถ เช็คประวัติรถจากทะเบียน

หากต้องตรวจสอบประวัติรถจากทะเบียนรถ สามารถสอบถามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวต่าง ๆ ได้ ตามช่องทาง ดังนี้

 • กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) โทรศัพท์ 0-2271-8888 
 • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567
 • สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584
 • สายด่วยศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 1111

เช็คประวัติรถมือสอง

อย่างไรก็ตาม ควรไปยื่นคำขอดำเนินการที่กรมการชนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่ ไม่ควรตรวจสอบประวัติรถจากเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไป เพราะอาจถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลธุรกรรมทางการเงินได้ นอกจากนี้ เว็บไซต์นั้น ๆ ยังมีความผิดทางกฎหมายตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 13 ฐานเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

วิธี เช็ค ประวัติ รถ

อ่านเพิ่มเติม >>