รถแจ้งจอดคืออะไร ? แจ้งยังไง ? ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี

ประสบการณ์ใช้รถ | 16 พ.ค 2564
แชร์ 11

รถแจ้งจอด คืออะไร แบบไหนถึงถูกต้อง ? อย่าปล่อยให้รถขาดต่อภาษีนานเกิน 3 ปี ไม่อย่างนั้นทะเบียนเดิมจะใช้ไม่ได้อีก เผยวิธีง่าย ๆ รถไม่ได้ใช้ แต่ทะเบียนยังอยู่

การต่อภาษีรถหรือการต่อทะเบียนรถ เป็นเรื่องสำคัญที่คนมีรถต้องทำทุกปี เพื่อให้รถที่ใช้งานสามารถวิ่งต่อได้อย่างถูกกฎหมาย ในทางกลับกันหากไม่ไปดำเนินการให้ถูกต้อง และปล่อยให้ขาดการต่อภาษีนานเกิน 3 ปี จะทำให้รถถูกระงับทะเบียนทันที ซึ่งจะไม่สามารถนำทะเบียนเดิมนั้นมาใช้ได้อีก แต่ถ้ายังต้องการที่จะใช้ทะเบียนเดิมอยู่ ต้องดำเนินการแจ้งจอด และถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าการแจ้งจอดคืออะไร ต้องทำแบบไหน ? Chobrod จะพาไปหาคำตอบ

รถแจ้งจอดคืออะไร ?

การแจ้งจอดรถยนต์ คือการแจ้งหยุดใช้รถเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี โดยที่ยังสามารถนำทะเบียนรถกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งหากปล่อยรถไว้ ไม่ยอมไปต่อภาษีและไม่ยอมแจ้งจอด เมื่อครบกำหนด 3 ปี ทะเบียนรถนั้นจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป หากจะใช้รถต้องแจ้งขอทะเบียนรถใหม่เท่านั้น โดยการแจ้งจอดแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

รถเก่าแจ้งจอดชั่วคราวได้ 2 ปี หากซ่อมแซมเสร็จแล้วนำมาใช้ต่อได้
รถเก่าแจ้งจอดชั่วคราวได้ 2 ปี หากซ่อมแซมเสร็จแล้วนำมาใช้ต่อได้

 1. การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว กรณีรถชำรุด ไม่สามารถใช้งานในขณะนั้นได้ แต่เจ้าของรถยังต้องการนำรถไปใช้ต่อหลังซ่อมแซมแล้ว โดยมีอายุในการแจ้งจอด 2 ปี หรือกรณีอื่น ๆ เช่น ยังไม่มีความจำเป็นใช้รถ อาจจะต้องเดินทางต่างจังหวัด หรือต่างประเทศเป็นต้น และคาดว่าจะกลับมาใช้รถหรือทะเบียนในภายหลังอีกครั้ง
 2. การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป กรณีรถหายหรือชำรุดเสียหายจนไม่สามารถนำไปซ่อมแซมและกลับมาใช้ได้อีก

สำหรับกรณีที่ 2 ถึงแม้รถจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไปแล้ว แต่การแจ้งจอดจะทำให้ยังสามารถใช้ทะเบียนรถเดิมกับรถคันใหม่ได้นั่นเอง

เอกสารที่ใช้สำหรับการแจ้งจอดรถไม่ได้ใช้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถ
 • แบบคำขอแจ้งไม่ใช้รถ ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อเจ้าของรถเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

รถไม่ได้ใช้ แจ้งจอดได้ที่ไหน ?

ประกาศจากขนส่ง รถที่ไม่ได้ใช้งานให้แจ้งจอด จะได้ไม่ต้องเสียภาษี
ประกาศจากขนส่ง รถที่ไม่ได้ใช้งานให้แจ้งจอด จะได้ไม่ต้องเสียภาษี

หากมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดใช้รถชั่วคราว หรือไม่ใช่รถตลอดไป ให้ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และหากต้องการนำรถที่แจ้งจอดกลับมาใช้ใหม่ก็สามามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งอีกครั้ง

ขั้นตอนการแจ้งจอด รถไม่ได้ใช้

สำหรับการแจ้งจอดทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร เพื่อให้ทะเบียนยังคงอยู่ หลังจากเตรียมเอกสารและไปที่สำนักงานขนส่งแล้ว มีขั้นตอนง่าย ๆ ในการดำเนินการดังนี้

 • ยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถ พร้อมหลักฐานและแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 • ชำระค่าธรรมเนียม ค่ายื่นคำร้องและค่าดำเนินการอยู่ที่ 25 บาทต่อคัน
 • รับใบเสร็จรับเงิน และใบคู่มือจดทะเบียนรถ

โดยการแจ้งจอดรถใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งการแจ้งจอดจะใช้เล่มและเอกสารของเจ้าของรถ พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนหน้าหลังไปฝากเก็บไว้ที่ขนส่ง หากพบว่ามีการค้างชำระภาษี จะต้องจัดการจ่ายส่วนที่ค้างย้อนหลังให้หมดก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการแจ้งจอดได้ โดยการแจ้งจอดไม่จำเป็นต้องนำรถมาด้วย เพราะเมื่อแจ้งจอดแล้ว รถจะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ในทันทีหลังจากแจ้งจอดกับทางขนส่ง โดยรถไม่ได้ใช้ แจ้งจอด 1 ครั้ง จะมีอายุทำได้ไม่เกิน 2 ปี

*** ตามหลักเกณฑ์แล้วการจะแจ้งไม่ใช้รถ การดำเนินการทางด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปีก่อนจึงจะสามารถดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถได้

ต้องการนำรถที่แจ้งจอดกลับมาใช้ ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับรถที่ได้แจ้งหยุดชั่วคราวเอาไว้ ต้องการแจ้งขอกลับมาใช้รถได้อีกครั้ง มีเอกสารที่ต้องใช้และวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 3. พ.ร.บ. รถ
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไมไ่ด้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

ขั้นตอนนำรถที่แจ้งจอดกลับมาใช้

สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่ง โดยต้องทำการแจ้งเรื่องและนำรถเข้าตรวจสภาพ โดยดำเนินการต่อที่ 2 จุดให้บริการดังต่อไปนี้

จุดบริการที่ 1

 1. ยื่นคำขอ และรอรับคำขอ
 2. ทางสำนักงานทำการตรวจสอบรถ
 3. คืนเรื่อง

จุดบริการที่ 2

 1. รับคำขอ/ ตรวจสอบ หลักฐานประกอบคำขอจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จฯ
 2. บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 3. นายทะเบียนพิจารณา/ ลงนาม
 4. จ่ายเรื่อง

ยกเลิกการแจ้งจอดถาวรได้ไหม ?

รถที่แจ้งจอดถาวรแล้ว สามารถยกเลิกการแจ้งได้
รถที่แจ้งจอดถาวรแล้ว สามารถยกเลิกการแจ้งได้

หากทำการแจ้งจอดไปแล้วอยู่ ๆ วันหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจอยากกลับมาใช้รถ หรือนำรถมาขาย ยังจะสามารถดำเนินการแจ้งขอกลับไปใช้รถแจ้งจอดได้อีกครั้ง แต่จะเพิ่มขั้นตอน วิธีการ เอกสาร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ยุ่งยากต้องจ่ายมากขึ้น ซึ่งหากเจ้าของรถมีความประสงค์ต้องการจะใช้รถก็ให้ดำเนินการติดต่อยังสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อดำเนินการแจ้งใช้รถในกรณีนี้ที่เราได้แจ้งไม่ใช้เอาไว้ ในกรณีนี้ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ด้วย เพราะทะเบียนเดิมที่เคยใช้กับรถคันที่แจ้งจอดถาวรไปแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรถเดิมได้อีกเอง

>>> ดูเพิ่มเติม ค่าโอนรถจักรยานยนต์ 2562

เอกสารใช้สำหรับการยื่นเรื่องยกเลิกการจอดถาวร

 • 1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 • 2.บัตรประจำประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา ) ของเจ้าของรถ
 • 3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 • 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 • 5.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )
 • 6.หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้นค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอดถาวร

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 • ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
 • ค่าตรวจสภาพรถยนต์ 50 บาท / รถจักรยานยนต์ 10 บาท

จะเห็นได้ว่ารถที่แจ้งยกเลิกใช้งานไปแล้วแบบถาวร เมื่อต้องการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งจะมีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยากพอสมควร ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาดังกล่าว หากไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสนำรถ แจ้งจอดเอาไว้กลับมาใช้งานอีกครั้งหรือไม่ ให้ดำเนินการแจ้งจอดแบบชั่วคราวเอาไว้ก่อนจะดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลาในภายหลังในตอนที่เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจอดรถทิ้งไว้ถาวรแล้ว

อีกทั้งใครที่หัวใส คิดจะแจ้งยกเลิกการจอดรถที่จัดว่าอยู่ในสภาพซากรถเพื่อนำมาประกอบธุรกรกรรมหรือดำเนินการใด ๆ ก็ตาม เพียงเพราะว่าการยกเลิกการจอดถาวรสามารถทำได้ อย่าเพิ่งเข้าใจผิด เพราะทางขนส่งเอกก็เข้มงวด มีการตรวจสอบ ไม่อนุญาตให้การยกเลิกการจอดถาวรจะสามารถทำได้กับรถทุก ๆ คัน เพื่อเป็นมาตรการสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาปลอมแปลง หรือสวมทะเบียนกับรถที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น ได้จากการโจรกรรม หรือลักลอบนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรนั่นเอง

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2563 อยู่บ้านก็ทำได้
>> ต่อภาษีรถ 2563 ราคาเท่าไหร่ ? ต้องจ่ายยังไง

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
เข้าดู รถยนต์มือสองราคาถูก ได้ที่นี่

ANNOiNA