รถยนต์ 7 ปี ต่อภาษีอย่างไร ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 16 ก.ค 2563
แชร์ 0

การต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุใช้งาน 7 ปีขึ้นไป แตกต่างจากการต่อภาษีรถยนต์ทั่วไปอย่างไร ต้องดำเนินการแบบไหนถึงจะถูกต้อง แล้วรถยนต์ 7 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้หรือเปล่า ?

การต่อภาษีรถยนต์หรือการต่อทะเบียนรถยนต์ คือสิ่งสำคัญที่คนใช้รถจำเป็นต่อดำเนินเรื่องในทุก ๆ ปี และในปัจจุบันการต่อภาษีก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่สำหรับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป จะมีเงื่อนไขที่เพิ่มมากขึ้น แต่ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด Chobrod รวบรวมข้อมูลที่น่ารู้ กับเรื่องการต่อภาษีรถยนต์ สำหรับรถอายุ 7 ปีขึ้นไป ต้องทำอย่างไร และยังสามารถต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่ เราจะพาไปทุกคนไปคำตอบ

ต้องเข้ารับการตรวจสภาพ

รถเก่าต้องตรวจสภาพรถก่อนทำเรื่องต่อภาษี
รถที่อายุมากกว่า 7 ปี ต้องเข้าเช็กสภาพว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ?

สำหรับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป โดยนับอายุการใช้ทางทะเบียน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุประจำปี ทางกรมการขนส่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรตรวจสภาพรถ ทั้งประเภทรถที่จดทะเบียนตามพ.ร.บ. รถยนต์ และพ.ร.บ. ขนส่งทางบก เพื่อให้แน่ใจว่ารถคันที่นำมาใช้จดทะเบียนเพื่อนำไปใช้งานทั้งส่วนบุคคลและในแง่ของการใช้งานด้านการขนส่ง จะต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งาน ถูกต้องตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวง เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับรถ ผู้โดยสาร และคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมถนน คนเดินถนน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย

ตรวจสภาพรถที่ไหนได้บ้าง

ผู้ที่ต้องการนำรถอายุ 7 ปีขึ้นไปมาต่อทะเบียน สามารถนำรถไปเข้าตรวจสภาพได้ที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกหรือของหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก แต่ที่ ตรอ. จะมีข้อยกเว้น ไม่รับตรวจรถบางประเภท คือ

 • รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้
 • รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ (เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยน ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น)
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น)
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า ( เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น) ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี

รถประเภทเหล่านี้ต้องเข้ารับการตรวจสภาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เพราะมีเรื่องของเอกสารและรายการเฉพาะอื่น ๆ ที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดในระบบ โดยระยะเวลาที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ สามารถตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อภาษีรถยนต์ 2563

>> ต่อภาษีรถยนต์ 2563 ใช้อะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ

สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ.
ตรอ. รับตรวจสภาพรถ แต่มีรถบางประเภทที่ยกเว้นไม่รับตรวจ

สำหรับขั้นตอนการตรวจสภาพรถ มีขั้นตอนในการตรวจสอบหลายรายการ ดังนี้

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ สี เชื้อเพลิง ประเภทรถ
 • ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรถ
 • ตรวจระบบไฟ
 • ตรวจวัดมลพิษ
 • ตรวจวัดศูนย์ล้อ ระบบเบรก ช่วงล่าง ไฟหน้า

อัตราค่าตรวจสภาพ

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่เก็บเพิ่มกรณีอื่น ๆ เช่น พบการชำรุดเสียหายของชุดเลขรถยนต์ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ อาจต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าดัดแปลง

เอกสารที่ใช้

เมื่อตรวจสภาพเสร็จแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการต่อภาษีหรือต่อทะเบียน สำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 7 ปี มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

 • สมุดรายการจดทะเบียนรถ ตัวจริงหรือสำเนา
 • หลักฐานการทำพ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน
 • ใบรับรองการตรวจสภาพ
 • หากรถของมีการติดตั้งแก๊ส (ไม่รวมที่ติดตั้งจากโรงงาน) ไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ CNG จะต้องมีใบรับรองการติดตั้งและตรวจสภาพจากวิศวกรแนบมาด้วยซึ่ง LPG นั้นตรวจเพียง 1 ครั้งก็สามารถใช้ได้ 5 ปีส่วน CNG จะต้องได้รับการตรวจใหม่ทุกปี

รถยนต์ 7 ปี ต่อภาษีที่ไหนได้บ้าง ?

ที่ทำการไปรษณีย์ รับต่อภาษีรถยนต์ที่อายุมากกว่า 7 ปี
เพราะต้องใช้ใบตรวจสภาพรถ จึงมีบางพื้นที่ที่จำกัดการรับต่อภาษีรถยนต์อายุ 7 ปีขึ้นไป

ไม่ใช่ทุกศูนย์บริการที่จะรับต่อภาษีรถที่มีอายุ 7 ขึ้นไป เพราะเหตุผลที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพนั่นเอง และการที่ได้รับใบรับรองการตรวจมาแล้ว ก็ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารแนบไปให้เจ้าหน้าที่จากจุดบริการเหล่านี้ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างครบถ้วน และก็ไม่สามารถแนบเอกสารลงไปในระบบช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน เอกสารนี้จำเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งตรวจสอบเท่านั้น ดังนั้นแม้จะมีจุดบริการรับต่อภาษีมากมาย แต่การต่อภาษีรถยนต์จะสามารถยื่นเรื่องได้จึงมีเพียงแค่ 3 ช่องทางหลักเท่านั้นคือ

 • สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • บริการเลื่อนล้อ ต่อภาษี DRIVE THRU FOR TAX ที่สำนักงานขนส่ง

จะเห็นได้ว่าการต่อภาษีสำหรับรถที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป มีขั้นตอนและเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาไม่กี่รายการ คือ ต้องนำรถไปตรวจสภาพ และดำเนินการผ่านจุดบริการที่จำกัด รวมไปถึงไม่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ด้วย แต่วิธีการและขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากอะไร เพียงแค่ต้องเตรียมตัว ตรวจเช็กเอกสาร และสถานที่ที่ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาและดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2563 อยู่บ้านก็ทำได้
>> ต่อภาษีรถยนต์ เสาร์-อาทิตย์ 2563 ที่ไหนได้บ้าง ?

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
เข้าดู ราคารถมือสอง ได้ที่นี่

ANNOiNA