ทำความรู้จักกับใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร มาดูกัน!

ประสบการณ์ใช้รถ | 25 ก.พ 2563
แชร์ 43

เวลาเราจะขับรถยนต์สักคัน สิ่งที่สำคัญอย่างที่สุดที่เราต้องมีติดตัวไว้ และขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ “ใบขับขี่” แต่เพื่อนๆ รู้ไหมค่ะว่า ใบขับขี่ในปัจจุบันนี้ มีใบขับขี่ประเภท 2 ด้วย ซึ่งบางท่านอาจไม่เคยคุ้นหู หรือรู้จักประเภทนี้มาก่อน วันนี้เวปไซต์ Chobrod.com จึงมีความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับใบขับขี่ประเภทที่ 2 มาฝากกัน โดยจะมีลักษณะ และคืออะไรนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ

มาดูกันสิว่า... ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับ ประกันภัยรถยนต์ 2+ แตกต่างกันอย่างไร ?
ว่าด้วยเรื่องศาสตร์ตัวเลข ... เลือกป้ายทะเบียนรถยนต์อย่างไรให้เป็นมงคลแก่ตนเอง

ใบขับขี่มีกี่ประเภท

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่รถตามกฎหมายประเภทต่างๆ อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น ตามลักษณะของการใช้งาน ใบขับขี่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  คือ

 1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล : การอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล หรือใช้สำหรับโดยสารส่วนตัว โดยสามารถขับขี่ขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวได้  แต่ต้องจำกัดน้ำหนักในการขนส่งอยู่ที่ 1,600 กิโลกรัม และ ต้องใช้สำหรับการขนส่งที่ไม่ใช่การรับจ้าง

 2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท: ใบอนุญาตประเภทให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท ทั้งใช้สำหรับการขับขี่ขนส่งเพื่อการค้า หรือ ธุรกิจส่วนตัว  และใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้  เช่น การขนส่งคน การขนส่งสิ่งของ เป็นต้น

เลขที่ใบขับขี่

มีหลายคนน่าจะสงสัยว่า เลขที่ใบขับขี่ดูตรงไหน หรือ เลขใบขับขี่สาธารณะดูตรงไหน คำตอบรายละเอียดจะมีดังนี้

ส่วนประกอบของใบขับขี่ที่ควรรู้

ส่วนประกอบของใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ที่ควรรู้

A : เลขที่ใบขับขี่
B : ชนิดของใบอนุญาตขับขี่ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
C : วันที่ออกใบอนุญาตขับขี่ และวันหมดอายุของใบอนุญาตขับขี่
D : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นภาษาไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประประชน
E : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นภาษาอังกฤษ
F : จังหวัดที่ทำการออกใบอนุญาต
G : ภาพสะท้อนแสง สำหรับป้องกันการปลอมแปลง
H : ภาพถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งถ่าย ณ วันที่ทำใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร มาดูกัน!

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร มาดูกัน!

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไรมาดูกัน

สำหรับใบขับขี่ในประเทศไทยนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน โดยประเภทที่จะพูดถึงนี้แตกต่างกับประเภททั่วไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นประเภทที่เหมาะผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ขับรถแท็กซี่ รถตู้ รถสามล้อ หรือรถจักนยานยนต์สาธารณะ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำใบขับขี่ประเภท2 นี้ โดยการขอรับใบขับขี่รถสาธารณะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้

(1) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะและใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

(2) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ

(3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

(5) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

(7) ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ใบขับขี่ในประเทศไทยมีหลายประเภท

ใบขับขี่ในประเทศไทยมีหลายประเภท

 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีสัญชาติไทย
 • รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ

เอกสารที่ต้องเตรียมเวลาไปสอบใบขับขี่

เอกสารที่ต้องเตรียมเวลาไปสอบใบขับขี่

เอกสารต้องเตรียมตัวสำหรับทำใบขับขี่ประเภท 2 

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับทำใบขับขี่ประเภท 2 แล้วเรียบร้อย สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก่อนไปทำใบขับขี่คือเอกสาร โดยเอกสารที่เพื่อนๆ จะขาดไม่ได้เลย มีดังนี้

 1. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เอาตัวจริงไปด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบรับรองแพทย์

ในส่วนของระยะเวลาในการทำใบขับขี่ประเภท 2 นั้น จะใช้เวลาทั้งสิ้น รวม 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ ส่วนขั้นตอนในการทำนั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพ อบรม ทดสอบภาคทฤษฎี หรือทดสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่ทำใบขับขี่จะต้องนำรถมาทดสอบด้วย ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ข้อหลัก คือ ท่าจอดเทียบฟุตบาท ท่าจอดและออกรถบนทางชัน ท่าเดินหน้า และถอยหลังตรง โดยความแตกต่างของการทำใบขับขี่แบบธรรมดาจะแตกต่างกับประเภทที่ 2 ตรงที่ แบบธรรมดาเมื่อถ่ายรูปเสร็จจะสามารถกลับบ้านได้เลย แต่ถ้าเป็นแบบประเภทที่ 2 เราจะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง ถึงจะเสร็จสิ้น

ภาพตัวอย่างใบขับขี่รถสาธารณะ

ภาพตัวอย่างใบขับขี่รถสาธารณะ

และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับใบขับขี่ประเภทที่ 2 ที่นำมาฝากเพื่อนๆ กันในวันนี้นะคะ สำหรับใบขับขี่ ที่เราพูดถึงกันในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่มีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่เป็นอย่างมาก ที่สำคัญทุกคนที่คิดจะขับรถจะต้องทำใบขับขี่ทุกคน ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญในการทำใบขับขี่ นอกจากนี้เมื่อทำใบขับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆ ควรพกพาใบขับขี่ไว้เสมอด้วยนะคะ

คราวหน้าทางตลาดรถ Chobrod.com จะมีเรื่องราวอะไรมาให้เพื่อนๆ ได้อัพเดทกันต่อ ฝากติดตามด้วยนะคะ

Sentvita