ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ 2564 เปิดแล้ว แต่ต้องจองคิวเข้านั้น

ประสบการณ์ใช้รถ | 1 ก.พ 2564
แชร์ 49

จากปัญหา Covid-19 ทำให้กรมขนส่งทางบกหยุดบริการช่วงแพร่ระบาดรุนแรง ล่าสุดในวัน 1 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกัน เปิดให้บริการต่อใบขับขี่ตามปกติทุกกระบวนงาน ทั้งการขอรับใบขับขี่ ทั้งการขอใหม่หรือต่ออายุ แต่ให้อบรมผ่านการจองคิวล่วงหน้าเพื่อควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ

แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
ภาพจาก แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

ทำใบขับขี่ใหม่ 2564 หรือ ต่อใบขับขี่ 2564 ต้องจองคิวก่อนเท่านั้น

ตอนนี้ในช่วงการระบาดของ covid-19 ขนส่งได้ออกมาตรการควบคุมจำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ ด้วยการเปิดจองคิว วัน-เวลา ที่จะเข้ารับบริการผ่าน แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยเข้าทำการลงทะเบียน 

สำหรับผู้ที่เคยจองคิวใน  DLT Smart Queue แล้วได้สิทธิเมื่อ 4-31 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ให้ลงคิวใหม่ในช่วงวันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 64

สำหรับผู้ยังไม่เคยจอง ให้เริ่มจองคิวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

อ่านเพิ่มเติมทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ 2564 : ทำใบขับขี่รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์พร้อมกันได้หรือไม่ มีคำตอบให้หายคาใจแล้ว ?

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์สำหรับใบขับขี่
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์สำหรับใบขับขี่

เอกสารขอใบขับขี่ 2564 และต่อใบขับขี่ 2564 เพิ่มเติมเอกสารใบรับรองแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กรมขนส่งทางบกจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบในการดำเนินการ ทั้งการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ การเปลี่ยนชนิด และการต่ออายุ โดยใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา มีสองส่วนคือส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเองและส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด 

เอกสารสำหรับขอใบขับขี่ รถยนต์และจักรยานยนต์ 2564

 1. บัตรประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ แบบมาตรฐานของแพทยสภามีสองส่วนคือ 1.ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง 2.ส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด (เอกสารใหม่)

เอกสารสำหรับต่อใบขับขี่ รถยนต์และจักรยานยนต์ 2564

 1. ใบขับขี่เดิม
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ แบบมาตรฐานของแพทยสภามีสองส่วนคือ 1.ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง 2.ส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด (เอกสารใหม่)

ขั้นตอนการทำ ใบขับขี่ 2564 และต่อใบขับขี่ 2564 ยังคงเดิม อบรมก่อนไปทำ ได้ทางออนไลน์สะดวกสุด ๆ 

การขอใบขับขี่ใหม่ 2564 และต่อใบขับขี่ 2564 ขั้นตอนยังไม่เปลี่ยนแปลง 

 1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบปฎิกิริยาเท้า)
 3. อบรม (ขอใบขับขี่ใหม่ อบรม 5 ชม., ต่ออายุใบขับขี่ อบรม 1 ชม. ใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี อบรม 2 ชม.)
 4. ทดสอบข้อเขียน *เฉพาะขอใหม่ 
 5. ทดสอบขับรถ *เฉพาะขอใหม่
 6. ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. )  / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่ สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ dlt-elearning.com หรือ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ที่เราต้องได้ผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงกำหนด

อ่านเพิ่มเติมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2564อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ภายในไม่กี่ขั้นตอน

ประกาศเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบในช่วงกรมขนส่งทางบกปิด

กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรม ประกอบด้วย

 • 1.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน
 • 2. ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ
 • 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ซึ่งการจองคิวนัดหมาย หากใครที่ไม่สมาร์ทโฟน สามารถติดต่อนัดคิวและสอบถามได้จากเบอร์กลางกรมขนส่งทางบก  0-2271-8888 เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น 

ตรวจเช็ก ราคารถยนต์มือสอง หาที่ถูกใจได้ง่าย มีให้เลือกเพียบ

ningkung