ดูให้ชัด! ใบขับขี่สาธารณะ มีขั้นตอนอย่างไร?

ประสบการณ์ใช้รถ | 14 ก.ย 2563
แชร์ 0

ใบขับขี่สาธารณะมีขั้นตอนอย่างไร ผู้ขอรับต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และต้องเตรียมเอกสารอะไร เรารวบรวมมาฝากกัน!

สำหรับผู้ขับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก สามล้อ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็ต้องมีใบขับขี่สาธารณะติดตัวไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านการขับรถ ซึ่งใบขับขี่สาธารณะมีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (มีอายุ 3 ปี)
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (มีอายุ 3 ปี)
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มีอายุ 3 ปี)


ใบขับขี่สาธารณะ

และสำหรับใครที่ต้องการทำใบขับขี่รถสาธารณะ เรามีคำแนะนำมาฝาก แต่ต้องบอกก่อนเลยว่า การจะขอทำใบขับขี่สาธารณะนั้น ผู้ขอรับจะต้องมีคุณสมบัติที่กรมการขนส่งเห็นว่าสามารถไว้วางใจให้ขับรถสาธารณะได้ เพราะต้องคำนึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารเป็นสำคัญนั่นเอง

ทำใบขับขี่รถสาธารณะ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 • ต้องได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  • ผู้ที่จะขอรับใบขับขี่ “รถยนต์สาธารณะ” และ “รถสามล้อสาธารณะ” ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
  • ผู้ที่จะขอรับใบขับขี่ “รถจักรยานยนต์สาธารณะ” ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  • มีความรู้ความสามารถด้านการขับรถ
  • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
  • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  • ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
  • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย/ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น/ ในลักษณะกีดขวางการจราจร/ ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด/ โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน/ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
 • รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับรถยนต์/ความสงบสุขของประชาชน/เพศ/ชีวิต-ร่างกาย/เสรีภาพ/ยักยอกทรัพย์/รับของโจร/ทำให้เสียทรัพย์/ยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษที่เกิดจากความประมาท หรือโทษสถานเบา หรือต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากเคยเป็นผู้ได้รับโทษดังกล่าว ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
  • 6 เดือน สำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกิน 3 เดือน
  • 1 ปี สำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกิน 3 เดือน ในคดีเกี่ยวด้วยการใช้รถกระทำความผิด
  • 1 ปี 6 เดือน สำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี 

โดยต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน และชี้แจงเหตุผลที่ได้รับโทษ พร้อมแสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยและไว้วางใจให้ขับรถสาธารณะได้


ได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ใบขับขี่สาธารณะ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. ใบรับรองแพทย์ที่ได้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
3. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยว่า 1 ปี (ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ)


ใบรับรองแพทย์

ใบขับขี่สาธารณะ มีขั้นตอนอย่างไร?

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/ หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อจองคิวทำใบขับขี่สาธารณะ 

2. ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ และออกคำขอทำใบขับขี่สาธารณะ

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)


ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

4. เข้ารับการอบรม

 • รถยนต์/สามล้อสาธารณะ อบรม 5 ชั่วโมง
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะอบรม 3 ชั่วโมง


อบรมทำใบขับขี่สาธารณะ

5. สอบข้อเขียน โดยจะต้องสอบให้ได้ 18 ข้อขึ้นไป จาก 20 ข้อ เมื่อทำการสอบเรียบร้อยแล้ว รอรับผลทาง SMS 

6. ตรวจสอบประวัติอาชญากรที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรอผลทาง SMS สำหรับบุคคลทั่วไปต้องให้ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่ารับรองความประพฤติ


ตรวจสอบประวัติอาชญากร

7. เมื่อผลออกมาว่าประวัติดี หรือมีพฤติกรรมที่ไว้วางใจได้ สามารถชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูป และรอรับใบขับขี่ได้เลย

ใบขับขี่สาธารณะ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

 • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
  • รถยนต์สาธารณะ 400 บาท
  • รถยนต์สามล้อสาธารณะ 250 บาท
  • รถจักรยานยนต์สาธารณะ 250 บาท
 • ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 50 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับการสอบใบขับขี่รถยนต์สาธารณะครั้งแรก จะต้องผ่านการทดสอบขับรถบนถนนจริงเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อน และหากใบขับขี่ที่นำมายื่นอายุเกิน 3 ปี จะต้องผ่านการสอบขับรถเพิ่มเติมด้วย

อ่านเพิ่มเติม