ลีสซิ่ง (Leasing) จริงๆ แล้วคืออะไร ยังไง ใครรู้บ้าง

ประสบการณ์ซื้อขายรถยนต์ | 8 มี.ค 2561
แชร์ 16

ลีสซิ่ง ลีสซิ่ง ลีสซิ่ง เป็นคำที่มักจะได้ยินบ่อยๆ ในวงการรถยนต์ โดยเฉพาะการเช่าซื้อรถยนต์

ลิสซิ่ง คืออะไ ลีสซิ่งจริงๆ แล้วก็มีลักษณะคล้ายๆ กับสัญญาเช่าซื้อ ที่ลูกค้าต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวดๆ ตามจำนวนเงินและเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า แต่จะต่างกันตรงที่  ลีสซิ่งเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อสัญญาเช่าต่อหรือส่งคืนทรัพย์ให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งผู้ที่ทำสินเชื่อลีสซิ่งนั้นจะเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือต้องการเช่าทรัพย์สินในปริมาณมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร รถยนต์  คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ลีสซิ่ง (Leasing) จริงๆ แล้วคืออะไร ยังไง ใครรู้บ้าง
ลีสซิ่ง (Leasing) จริงๆ แล้วคืออะไร ยังไง ใครรู้บ้าง

>> งบ 3 แสน ซื้อรถมือสองอะไรดี

>> 5 ข้อเตือนใจ ของคนเงินเดือนน้อยที่คิดจะซื้อรถ

ซึ่งลีสซิ่งนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)ได้ให้ความหมายของสัญญาเช่าการเงินไว้ว่า เป็นสัญญาที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า จากความหมายดังกล่าวสรุปเป็นสัญญาเช่าการเงินได้ดังนี้

1. เป็นสัญญาเช่าระยะยาว ที่ผู้เช่ามีฐานะเป็นเสมือนเจ้าของสินทรัพย์
2. มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า

3. เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังคงเป็นของผู้ให้เช่า ผู้เช่าเลือกซื้อสินทรัพย์ที่เช่านั้นหรือไม่ก็ได้ ในการเลือกซื้อ ราคาที่จะซื้อมักต่ำกว่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่สิทธิการเลือกซื้อมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่ไม่เลือกซื้อสินทรัพย์นั้น ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสินทรัพย์นั้นคืนแก่ผู้ให้เช่า ในกรณีที่เป็นการเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะตกเป็นของผู้เช่า เมื่อผู้เช่า ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อตามเงื่อนไขทุกประการ

4. โดยทั่วไปสัญญาเช่ามักจะให้ผู้เช่าประกันความเสียหายและผู้เช่าจะต้องเสียค่าบำรุงสินทรัพย์ที่เช่าเอง ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าไม่ได้ทางด้านผู้เช่าและด้านผู้ให้เช่าและการแสดงในงบดุล

สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) คือ สัญญาเช่าที่ไม่ใช่สัญญาเช่าการเงินหรืออีกนัยหนึ่ง สัญญาเช่าดำเนินงาน คือสัญญาเช่าที่ไม่ได้มีการโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า แสดงว่าผู้เช่าย่อมไม่ใช่เจ้าของสินทรัพย์ที่เช่านั้น ดังนั้น เนื้อหาของสัญญาเช่าดำเนินงาน คือการเช่าขณะที่เนื้อหาของสัญญาเช่าการเงิน คือการซื้อสินทรัพย์ จากความหมายของสัญญาเช่าดำเนินงาน สามารถสรุปลักษณะสัญญาของสัญญาเช่าดำเนินงานได้ดังนี้

1. เป็นสัญญาเช่าที่ผู้เช่าไม่ได้มุ่งหวังจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์เหนือสินทรัพย์นั้น
2. อายุของสัญญาเช่ามักจะสั้น กว่าอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่าอาจจะนำสินทรัพย์นั้นไปให้ผู้อื่นเช่าต่อได้อีก
3. ในการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่เช่า หรือการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เช่า เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า
4. ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญานั้นก่อนกำหนดได้หากเห็นว่าสินทรัพย์ที่เช่านั้นหมดประโยชน์ลง

นี่ก็อาจจะเป็นเพียงความรู้เรื่องลีสซิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่นำมาฝาก เพื่อให้ได้พอมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลีสซิ่งเผื่อว่าจะมีการเช่าซื้อรถยนต์ในครั้งต่อไป

ต้องการซื้อ รถมือสองราคาดี เชิญเข้าดูที่ ตลาดรถรถมือสอง ตรงนี้