แฟร์ไหม...ถ้าค่ารถเมล์ไทยเปลี่ยนเป็นเหมาจ่าย 30 บาท/วัน ไม่จำกัดเที่ยว

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 17 ก.ย 2563
แชร์ 0

จะดีหรือเปล่า ชาวกรุงคิดเห็นอย่างไร ถ้า ขสมก. อยากจะเปลี่ยนอัตราการเก็บค่ารถเมล์จากปัจจุบันเป็นแบบใหม่ เหมาจ่าย 30 บาท/วัน/คน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว !!!

ค่าโดยสารรถเมล์

จะดีไหม...ถ้าค่ารถเมล์ไทยจะเปลี่ยนเป็นเหมาจ่าย 30 บาท/คน/วัน ราคาเดียว ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว

หากแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ผ่านความเห็นชอบทั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมถึงได้การอนุมัติจาก ครม.

ค่าโดยสารรถเมล์

หลังมีการเปิดเผยโดย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าจะมีการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบ  ดังนี้

ค่าโดยสารรถเมล์

  • แนวทางปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 162 เส้นทาง และให้ ขสมก. บริหารจัดการเดินรถตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ทั้งนี้ให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้ครอบคลุมพื้นที่และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งในอนาคตต่อไป
  • ให้ ขสมก. มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางกำหนดใหม่ หรือเส้นทางเดินรถที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต “ก่อนผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น” แต่ในกรณีที่ ขสมก. ไม่อยากเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ให้กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไป

ค่าโดยสารรถเมล์

  • นโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ให้ ขสมก. จัดเก็บในราคาเดียว คือ 30 บาท/คน/วัน  ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว โดยในอนาคตอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

​อ่านเพิ่มเติม : สตช. ประกาศกำหนดค่าปรับจราจรใหม่ 155 ข้อ จ่ายสูงสุด 1 พันบาท

ขณะที่ ขสมก. จะเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ค่าโดยสารรถเมล์

  • เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับเดิม) เป็นเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยให้ ขสมก. เช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน และจ้างเอกชน เดินรถให้บริการ (รถโดยสารไฟฟ้าหรือรถโดยสาร NGV) จำนวน 1,500 คัน

ค่าโดยสารรถเมล์

  • อนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ค่าโดยสารรถเมล์

  • อนุมัติในหลักการให้รัฐบาลรับภาระหนี้สินของ ขสมก. โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ของ ขสมก. เมื่อ Ebitda เป็นบวก (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลรับภาระชำระดอกเบี้ยของ ขสมก. แล้ว) ทั้งนี้ ยอดหนี้คงค้างที่รัฐบาลรับภาระจะเป็นยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กรณี Ebitda เป็นบวกแค่ 1 หรือ 2 ปี แล้วกลับมาเป็นลบ ในหลักการปีถัดไป รัฐจะไม่ชำระหนี้เงินต้นให้
  • อนุมัติหลักการเพื่อขอสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ จำนวน 7 ปี โดยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แต่อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมดังกล่าว ยังต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ก่อนเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป

คงมีผลกระทบแน่ ไม่มากก็น้อย ถ้าหาก ครม. เห็นชอบและอนุมัติให้ ขสมก. ปรับเปลี่ยนค่ารถเมล์ใหม่เป็นแบบเหมาจ่าย 30 บาท/คน/วัน ทั้งหมด โดยไม่มีทางอื่น เช่น ต่อเที่ยวแบบในปัจจุบีน ให้ประชาชนเลือกเลย

เบื่อขึ้นรถเมล์แล้ว ลองหารถมือสองถูกใจที่ ตลาดรถ ของเรา

ATS
แท็ก รถเมล์