ครม. โอเค วินมอไซค์ใช้ที่หรือทางสาธารณะประกอบอาชีพได้แต่เก็บค่าธรรมเนียม

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 4 ก.พ 2564
แชร์ 24

คงเห็นใจแหละ ครม. มีมติเห็นชอบให้วินมอเตอร์ไซค์ใน กทม. สามารถใช้ที่หรือทางสาธารณะได้ เจตนาช่วยผู้มีรายได้น้อยในการประกอบอาชีพ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่รัฐ

ทางเท้าไทย

เปลี่ยนทุกพื้นที่ให้มีค่า ครม. เห็นใจคนกรุงและอยากช่วยผู้มีรายได้น้อย เช่น วินมอเตอร์ไซค์และหาบเร่แผงลอย มีมติเห็นชอบให้ปฏิรูปกฎหมายการประกอบอาชีพบนที่หรือทางสาธารณะในเขต กทม. ได้ แต่เก็บเงินและจะกำหนดหลักเกณฑ์ จุดผ่อนผัน ตลอดจนจัดระเบียบชัดเจน

งานนี้ก็ไม่รู้ว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” นี่หมายถึงทางเท้าหรือจุดไหนอย่างไร ใช้ได้แค่ไหน วิ่งบนทางเท้าให้คนเดินคอยหลบหลีกอย่างเคยด้วยไหม คงต้องรอบทสรุปกันต่อไป

อ่านเพิ่มเติม : คิดรอไว้เลย...ขนส่ง เตรียมให้ใช้ทะเบียนรถกำหนดเป็นชื่อบุคคลกลางปี 64

กทม. เปิดรับความเห็น ข้อเสนอและนำไปพิจารณา

ทางเท้าไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย ครม. จะมอบให้ "กรุงเทพมหานคร” เปิดรับความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนี้จะประกอบด้วย

  • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  • พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
  • พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
  • พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522

การเปิดรับความเห็นและข้อเสนอแนะจะแบ่งเป็น 2 ระยะ

ทางเท้าไทย

ทั้งนี้ ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อเสนอแนะระยะสั้นและข้อเสนอระยะยาว ดังนี้

ระยะสั้น

ให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กทม. กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางบก จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการและแผนการจัดการในการให้ “วินมอเตอร์ไซค์และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย” ใช้ที่หรือทางสาธารณะที่ชัดเจนร่วมกัน

ระยะยาว

จะกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดจุดผ่อนผันสำหรับ “วินมอเตอร์ไซค์และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย” ที่ชัดเจน โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือพื้นที่สร้างเศรษฐกิจในการทำมาหากินของผู้ประกอบอาชีพรายย่อย คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว กำหนดให้ “วินมอเตอร์ไซค์และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย” จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมการใช้ที่หรือทางสาธารณะให้แก่รัฐ

ทางเท้าไทย

โดยให้มีคณะกรรมการ “ทำผังการใช้ที่หรือทางสาธารณะและบริหารจัดการพื้นที่” ทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและในระดับเขตเพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบายการใช้พื้นที่ การกำกับดูแลผู้ประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน

หวังให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้พื้นที่สาธารณะประกอบอาชีพ

ทางเท้าไทย

“ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการนี้ จะสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้สามารถประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขต กทม. โดยยังคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ที่หรือทางสาธารณะ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คงต้องรอดูความชัดเจนกันต่อไปว่า “การอนุญาตให้วินมอเตอร์ไซค์ใช้ที่หรือทางสาธารณะ” ในการประกอบอาชีพนั้นมีเงื่อนไขอย่างไร ผ่อนผันจุดไหน ค่าธรรมเนียมเท่าไร และไม่กระทบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน รวมถึงยังคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้จริงหรือไม่

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

ATS