เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการกำกับดูแลการใช้ยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย

ประสบการณ์ใช้รถ | 7 มิ.ย 2562
แชร์ 0

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการกำกับดูแลการใช้ยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำระบบการกำกับดูแลยานพาหนะข้ามพรมแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการยกระดับการกำกับดูแลยานพาหนะต่างประเทศนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ซึ่งเหตุผลมาจากนักท่องเที่ยวที่นำรถส่วนบุคคลจากต่างประเทศเข้ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับความก้าวหน้าของการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดให้มีโครงการศึกษาและจัดทำระบบการกำกับดูแลยานพาหนะข้ามพรมแดนขึ้นมา 

คณะกรรมกรมการขนส่งทางบก

คณะกรรมกรมการขนส่งทางบก

เบื้องต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยดำเนินการศึกษาสภาพการณ์ ข้อเท็จจริง และจัดทำมาตรการเพื่อการควบคุมกำกับดูแลยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย 
กรมการขนส่งทางบกได้จำแนกกลุ่มยานพาหนะจากต่างประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รถประจำถิ่น รถเพื่อการท่องเที่ยว และรถตามความตกลงระหว่างประเทศ

การกำกับดูแลรถประจำถิ่นซึ่งเป็นรถส่วนบุคคลจากประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยแต่ไม่มีความตกลงด้านการขนส่งทางถนนได้แก่ประเทศเมียนมาและกัมพูชา
ได้เสนอให้มีการยื่นคำขออนุญาตใช้รถต่อกรมการขนส่งทางบกกรณีทำธุรกิจเป็นประจำโดยกรมการขนส่งทางบกจะออกเครื่องหมายแสดงการใช้รถ ซึ่งมี QR Code เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลรถและเจ้าของรถ ข้อมูลผู้ขับรถพร้อมข้อมูลประกันภัยรถ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการยื่นคำขอฯ แบบออนไลน์

การกำกับดูแลรถตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่รถจากประเทศลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ นั้น กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างประเทศภาคีต่อไป 


การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ ยังได้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สำหรับอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของผู้ใช้ยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย โดยการใช้ GIS เพื่อแสดงสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ แหล่งท่องเที่ยว...
โครงการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 และกรมการขนส่งทางบกจะเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในส่วนรถส่วนบุคคลเพื่อการท่องเที่ยวภายในเดือนกันยายน 2562 และในส่วนของรถประจำถิ่นภายในปี 2563 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม 

>> ไขคำตอบ อยากรีไฟแนนซ์รถยนต์แต่ติดไฟแนนซ์ทำได้หรือไม่?

>> หายสงสัยสักทีกับเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องต่อประกันภัยชั้น 1

ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ช่องทางตลาดรถ Unseencar.com