รู้หรือไม่ “กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์” ฉบับล่าสุด มีประโยชน์กับผู้ซื้ออย่างไร มาดูกัน

ประสบการณ์ใช้รถ | 1 ก.ค 2562
แชร์ 13

แม้ว่าจะมีการประกาศใช้ “กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์” ไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 แต่วันนี้ Chobrod จะมาย้ำเตือนถึงประโยชน์ที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ให้ทราบโดยทั่วถึงกันค่ะ

กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่ที่คุ้มครองผู้เช่าซื้อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่ที่คุ้มครองผู้เช่าซื้อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

ประกาศกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้ออกประกาศนี้มา เนื่องจากมีการร้องเรียนว่ามีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในการผ่อนชำระค่างวดจากการเช่าซื้อรถยนต์ และได้ระบุเนื้อความไว้ว่า "อัตราดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด"

สำหรับการเช่าซื้อรถยนต์ตามปกติที่ผ่านมาผู้ซื้อจะคุ้นเคยกับการจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่ลดต้น ลดดอก คือคำนวณครั้งแรกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นจนสิ้นสุดสัญญา บางกรณีอาจมีการจ่ายเงินเพิ่มเมื่อมีการนำเงินไปชำระหนี้ทั้งหมดก่อนสิ้นสุดสัญญา

ดูเพิ่มเติม
>> 
รู้ยัง?! กฎหมายใหม่ในการผ่อนรถ..จ่ายค่างวดเท่าเดิมเพิ่มเติมคือ “ลดต้นลดดอก”​
>> เจาะคำถาม..ล้วงคำตอบ ! จริงหรือไม่ที่กฎหมายจราจรไทยมีความไม่เสมอภาคในเรื่องของอัตราค่าปรับต่างๆ ?​

ประกาศกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561

ประกาศกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561

ประกาศกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 จึงเป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น โดยมีการแก้ไข ดังนี้

1. การแก้ไขเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้

2. การปรับลดดอกเบี้ยกรณีผู้บริโภคต้องการชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวกัน

3. ค่าใช้จ่ายจากการบังคับยึดรถกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนด จากเดิมผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อหรือบริษัทลีสซิ่งสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการยึดรถจากผู้บริโภคได้ แต่กฎหมายใหม่กำหนดข้อห้ามไว้

4. การกำหนดให้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าซื้อ อาทิ เงินต้น ดอกเบี้ย ค่างวดเช่าซื้อให้ชัดเจน

"ลดต้น - ลดดอก" คิดดอกเบี้ยแบบเดียวกับการซื้อบ้าน

ซึ่งจากมาตรการการแก้ไขที่วางไว้ทั้ง 4 ข้อนี้ จึงได้มีการประกาศข้อกำหนดว่าด้วยการเช่าซื้อรถยนต์ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดดอกเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ ไม่เกิน 15% จากเดิม 17%

2. บริษัทเช่าซื้อจะต้องทำตารางแสดงค่างวด แยกเงินต้น – ดอกเบี้ย วันเดือนปีชำระค่างวดให้ผู้บริโภคทราบชัดเจน

3. กรณีผู้เช่าซื้อต้องการชำระเงินทั้งหมด บริษัทลิสซิ่งต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 50%

4. ให้สิทธิผู้เช่าซื้อ ซื้อรถคืนได้ภายใน 7 วัน และให้สิทธิผู้ค้ำประกันอีก 15 วัน

5. กรณีจะนำรถขายทอดตลาด ต้องแจ้งให้ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันทราบล่วงหน้า 7 วัน

6. บริษัทเช่าซื้อสามารรถเก็บค่าธรรมเนียมทวงถามได้ตามใช้จ่ายจริง แต่ห้ามเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยึดรถ

กฎหมายเช่าซื้อรถบนต์ฉบับใหม่ให้ประโยชน์กับผู้เช่าซื้อตั้งแต่เริ่มทำสัญญา จนกระทั่งผ่อนรถหมด

กฎหมายเช่าซื้อรถบนต์ฉบับใหม่ให้ประโยชน์กับผู้เช่าซื้อตั้งแต่เริ่มทำสัญญา จนกระทั่งผ่อนรถหมด

แล้วกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่ ดีต่อผู้เช่าซื้ออย่างไร

  • กรณีรถที่เช่าซื้อสูญหาย ถูกทำลาย ถูกยึด อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ผู้ซื้อไม่ได้กระทำผิดตามกฎหมายใหม่ ห้ามบริษัทลิสซิ่งฟ้องเรียกค่างวดที่ค้างชำระ รวมทั้งค่าปรับกับผู้เช่าซื้อ
  • ลดภาระ เงินต้นและเงินดอกให้กับผู้ซื้อรถ และยังช่วยคุ้มครองผู้ค้ำประกันมากขึ้น
  • บังคับให้บริษัทลิสซิ่ง หรือผู้ประกอบการให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  • หากผู้ให้เช่าซื้อทำการยึดรถไปแล้วก่อนจะนำไปขายทอดตลาดจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อมีทางเลือกว่าจะชำระต่อหรือไม่ หรือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ ภายใน 15 วัน เพื่อให้ผู้ค้ำได้ตัดสินใจว่าจะชำระแทนหรือไม่หากทำการชำระแทนก็จะมีสิทธิในรถคันนั้นทันที ซึ่งในฉบับเดิมไม่มี
  • อัตราค่าใช้จ่ายเมื่อมีการติดตามรถ หรือทวงถาม ที่ผ่านมาทางบริษัทลิสซิ่งเมื่อก่อนจะคิดจากผู้ซื้อ แต่ในฉบับนี้จะไม่มี และไม่สามารถคิดจากผู้ซื้อได้ตามจริงเท่านั้น
  • เมื่อบริษัทลิสซิ่งมีการนำรถที่ถูกยึดไปขายทอดตลาดแล้ว กฎหมายระบุว่าบริษัทลิสซิ่งจะต้องทำหนังสือให้ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันทราบด้วย
  • หากได้กำไรจากการขายทอดตลาด บริษัทลิสซิ่งจะต้องแบ่งจ่ายส่วนต่างให้ผู้เช่าซื้อด้วย แต่หากขาดทุนผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายส่วนต่างนั้นให้กับผู้ให้เช่า
  • ในอดีตหากรถที่เช่าซื้อมามีปัญหา ผู้เช่าซื้อจะฟ้องร้องผู้ให้เช่าไม่ได้โดยตรง แต่กฎหมายใหม่กำหนดว่าสามารถให้บริษัทลิสซิ่ง มอบอำนาจให้ผู้เช่าซื้อสามารถฟ้องร้องผู้ให้เช่าได้โดยตรง

ดูเพิ่มเติม
>> ทริคการใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมการขายของ “เต็นท์รถมือสอง”​

ไม่ต้องกังวลกับการเช่าซื้อรถที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยจำนวนมหาศาลอีกต่อไป

ไม่ต้องกังวลกับการเช่าซื้อรถที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยจำนวนมหาศาลอีกต่อไป

จะเห็นได้ว่าผู้เช่าซื้อได้รับประโยชน์ และความเป็นธรรมมากขึ้นจากการออกกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่ เพราะฉะนั้นก่อนเซ็นสัญญาซื้อขาย กับบริษัทลิสซิ่ง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดสัญญาให้ดีว่าเป็นไปตามกฎหมายประกาศหรือไม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ควรจะได้รับนะคะ ด้วยความเป็นห่วงจาก Chobrod.com

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้