ประกันรถยนต์ 2563

ประสบการณ์ใช้รถ | 30 ก.ค 2563
แชร์ 0

เรื่องสำคัญ ที่คนมีรถต้องรู้ อัปเดตล่าสุด กับประกันรถยนต์ 2563 ทำไมถึงควรทำ ? และมีประเภทการทำประกันแบบไหนให้เลือกบ้าง Chobrod รวบรวมมาไว้ให้แล้วที่นี่

เพราะในแต่ละวันเราไม่มีทางรู้ว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง และบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นมาก็อาจจะส่งผลเสียหายร้ายแรงได้ ดังนั้นการทำประกันเอาไว้จึงเป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยลดแรงกระแทกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับการทำประกันภัยรถยนต์ ที่คนมีรถควรรู้และควรทำเอาไว้ เพราะการขับขี่สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา มาทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ 2563 มีข้อมูลอะไรบ้างที่สำคัญ และจำเป็นต้องรู้

ประกันภัยรถยนต์คืออะไร ?

ประกันภัยคือการบริหารความเสี่ยงภัย เป็นการโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันไปสู่บริษัทประกันภัย ซึ่งทางผู้เอาประกันจะเสียเบี้ยประกันให้แก่ทางบริษัทตามแต่เงื่อนไขที่ตกลงระหว่างกัน ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน

ประกันภัยรถยนต์ 2563
ผู้มีรถทุกคนควรทำประกันภัยรถเอาไว้

โดยสำหรับประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือการสูญหายของรถ รวมไปถึงความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อขึ้นทำให้ถึงแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ ของบุคคลที่โดยสาร รวมถึงบุคคลภายนอก โดยทางบริษัทหรือผู้รับประกัน จะออกหนังสือให้แก่ผู้เอาประกัน หรือที่เรียกว่า "กรมธรรม์ประกันภัย" อันเป็นหลักฐานของสัญญาการประกันภัย ซึ่งผู้ที่เหมาะกับการทำประกันภัยรถยนต์คือ เจ้าของรถ, ผู้เช่าซื้อรถ, ผู้ครอบครองรถ, ผู้ใช้รถหรือผู้ขับขี่รถยนต์

ทำไมถึงควรทำประกันรถยนต์ ?

การทำประกันรถยนต์มีผลดีที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ ซึ่งทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ระบุข้อดีของการทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ทั้งหมดดังนี้

ด้านบุคคล

 • ทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อรถยนต์ใช้ได้ด้วยการผ่อนชำระ โดยผู้ขายรถยนต์จะใช้วิธี ให้ผู้ซื้อรถยนต์ทำประกันภัยรถยนต์คันที่ซื้อกับผู้รับประกันภัย โดยที่ผู้ขายรถยนต์ เป็นผู้รับประโยชน์ วิธีนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายรถยนต์ว่าหากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้จากผู้รับประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ เกิดแก่ทรัพย์สินการบาดเจ็บต่อร่างกายทั้งของผู้ขับขี่รถยนต์และบุคคลภายนอก เป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลากับการโต้แย้งในกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด ทางผู้รับประกันภัยก็จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแทนให้ แต่หากรถยนต์ที่เอาประกันภัย ไว้เป็นฝ่ายถูกทางผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย หรือทำการซ่อมแซมรถยนต์ให้ผู้เอาประกันภัยก่อนจนสามารถนำรถไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา และผู้รับประกันภัยก็จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัยให้อีกด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เอาประกันภัยในการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

ด้านสังคมและประเทศชาติ :

 • เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและประเทศชาติ ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วจะได้รับการชดใช้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีความเป็นอยู่พอกินพอใช้ มีเงินออมไม่มากนัก เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนมาก ส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจของชาติเมื่อมีการทำประกันภัยไว้ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่าจะมี ผู้บรรเทาความเดือดร้อนให้
 • เป็นการช่วยให้มีการระดมทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศซึ่ง การระดมทุนนั้นจะสำเร็จได้ก็โดยการประหยัดของประชาชนในประเทศ และนำเอาส่วนที่สะสมนั้นมาลงทุน การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบังคับให้ประชาชน ในชาติประหยัดทางอ้อม คือ นำเงินส่วนหนึ่งมาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย ในรูปของเบี้ยประกันภัย เพื่อลดการเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและผู้รับประกันภัย นำเงินดังกล่าวไปลงทุนหาดอกผล ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาประเทศในการ เพิ่มการลงทุนของประเทศ
 • ช่วยส่งเสริมการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือทำให้คนกล้าลงทุนในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องกังวลว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอยู่นั้นจะเสียหายทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว เนื่องจากได้ทำประกันภัยไว้แล้ว ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นและทำให้ธุรกิจ ต้องได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้การค้าและอุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญขึ้นได้

ด้านธุรกิจ

 • เมื่อมีการประกันภัยรถยนต์ส่งผลให้มีผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการในธุรกิจประกันภัย เพิ่มมากขึ้นซึ่งธุรกิจประกันภัยมีความสำคัญไม่น้อยกว่าธุรกิจอื่นๆการเติบโตของธุรกิจ ประกันภัยช่วยทำให้คนมีงานทำมากขึ้นและมีภาวะการครองชีพที่ดีขึ้น
 • ก่อให้เกิดเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ การลงทุนประกอบธุรกิจนั้น เมื่อผู้ลงทุนสามารถลดการเสี่ยงภัย ด้วยการโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัย โดยเสียเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตมีความ แน่นอนมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีเสถียรภาพมั่นคงยิ่งขึ้นและทำให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

ดูเพิ่มเติม
>> เลือกที่เดิม หรือ เริ่มที่ใหม่ ? ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี

>> ประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาหลักพัน ได้คุ้มครองหลักล้าน !

ประเภทของประกันรถยนต์ 2563

ประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกมาเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) : การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นรูปแบบประกันที่ทางกฎหมายบังคับให้ผู้ใช้รถต้องทำ บังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หากเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถไม่ทำประกันภัยตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนด จะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือปรับไม่เกิน 10,000 บาท


พ.ร.บ. รถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. เป็นสิ่งสำคัญที่คนใช้รถต้องมี

โดยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รถขับรถไปชนคนเดินถนนจนได้รับบาดเจ็บ และทางตัวผู้ขับขี่เองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกัน อีกทั้งรถก็ยังมีความเสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมแต่ทางประกันภัย จะรับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และคนเดินถนนที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น ไม่รับผิดชอบในการนำรถที่เกิดความเสียหายไปซ่อมแซม หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ นั่นเอง


ประเภทการคุ้มครอง
รูปแบบการคุ้มครองครองประกันภัยแต่ละประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) : การประกันภัยที่เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการของผู้ซื้อ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดในกรณีต่าง ๆ ที่ครอบคลุมมากกว่าการทำประกันภัยภาคบังคับ ทั้งช่วยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายที่จะขึ้นกับตัวรถในกรณีต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม รถถูกขโมย เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกใช้


บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำ
ปัจจุบันมีประกันรถยนต์ที่เป็นตัวเลือกมากมาย

หรือใครสะดวกซื้อความคุ้มครองเฉพาะคนหรือเฉพาะรถก็ได้เช่นกัน ตามความสะดวกและการมองความจำเป็นส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยในปัจจุบันมีแผนประกันออกมาเป็น 5 ประเภทหลัก คือ ประกันภัยชั้น 1, 2+ , 2, 3+, และ ชั้น 3 ซึ่งรูปแบบการครอบคลุมความคุ้มครองจะไล่ลงมาตั้งแต่ชั้นประกันภัย 1 ตามลำดับ โดยสำหรับประกันชั้น 3 จะได้รับความคุ้มครองที่น้อยที่สุด ซึ่งดีกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเพียงแค่รับชดใช้ทรัพย์สินของคู่กรณีเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเอง

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

สำหรับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จะแบ่งตามประเภทของรถ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานเอาไว้ตามกฎหมาย ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ดังนี้

 • กลุ่มรถยนต์
 • ลักษณะการใช้รถ
 • อายุรถยนต์
 • ขนาดรถยนต์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • อายุผู้ขับขี่
 • อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

ในปัจจุบันการซื้อประกันหรือการต่อประกันรถยนต์ สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย แม้กระทั่งการทำประกันผ่านออนไลน์ไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถเข้าไปดูแผนประกันและเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมในเว็บไซต์ผู้ให้บริการของแต่ละบริษัทหรือผ่านตัวแทนที่มีตัวเลือกมากมาย และสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเลือกดู เลือกตัดสินใจแผนประกันภาคสมัครใจใด ๆ ก็ไม่ควรลืมต่อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพราะหากประกันภัยพ.ร.บ. ขาดขึ้นมา แม้จะยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็ตาม แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ารถขาดต่อพ.ร.บ. ก็จะต้องเสียเงิน ถูกจับปรับในทันที ดังนั้นไม่ว่ายังไง ก็อย่าลืมต่อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็นอันเด็ดขาด เพื่อให้รถของคุณสามารถวิ่งใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมายต่อไป

ดูเพิ่มเติม
>> ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

>> ประกันรถยนต์ชั้น 3 เหมาะกับใคร ทำแบบไหนดี ?

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
เข้าดู รถมือสองได้ที่นี่

ANNOiNA