การปิดบัญชีเช่าซื้อรถและการโอนทะเบียนรถยนต์ต้องทำอย่างไร

ประสบการณ์ใช้รถ | 13 พ.ย 2556
แชร์ 0

การซื้อรถยนต์นั้นอย่างที่ทราบกันดีว่า
นั้นจะไม่ได้เป็นกรรมสิทธ์ของเราโดยตรงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั้นอาจะมีหลายเหตุผลบางคนอาจจะซื้อรถยนต์โดยการจัด ช่วยในการซื้อรถยนต์หรือไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามที่ท่านไม่ได้ซื้อรถยนต์ด้วย เงินสดดังนั้นเราจะมาดูกันว่าข้อที่เราควรปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดบัญชีการ เช่าซื้อรถและทำการโอน ยนต์ต้องทำอย่างไร

การซื้อรถยนต์นั้นอย่างที่ทราบกันดีว่าทะเบียนรถนั้นจะไม่ได้เป็นกรรมสิทธ์ของเราโดยตรงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั้นอาจะมีหลายเหตุผลบางคนอาจจะซื้อรถยนต์โดยการจัดไฟแนนซ์รถช่วยในการซื้อรถยนต์หรือไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามที่ท่านไม่ได้ซื้อรถยนต์ด้วย เงินสดดังนั้นเราจะมาดูกันว่าข้อที่เราควรปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดบัญชีการ เช่าซื้อรถและทำการโอนทะเบียนรถยนต์ต้องทำอย่างไร

การโอนทะเบียนรถ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้เช่าซื้อรถยนต์นั้นผู้มาเช่าซื้อรถควรมาติดต่อทำการปิดบัญชีการเช่าซื้อรถและการโอนทะเบียนรถยนต์ด้วย ตัวเองโดยท่านสามารถไปติดต่อตรวจสอบยอดได้ด้วยตัวเองและนัดหมายล่วงหน้าได้ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อเราชำระเงินครบแล้วตามสัญญาเช่าซื้อคุณ สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้ทันที่ดังนี้

1.เมื่อคุณชำระค่างวดๆสุดท้ายแล้วโปรดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการโอนทะเบียนรถยนต์

-สำหรับบุคคลธรรมดาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ)และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำหรับที่เป็นนิติบุคคล

-สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนาม

-สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนาม

-สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน6เดือนพร้อมตราประทับบริษัทและกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนาม

2.คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายพร้อมใบกำกับภาษี

3.ชำระค่าโอนกรรมสิทธิ์

4.ลงนามในเอกสารชุดที่โอนกรรมสิทธิ์(หนังสือมอบอำนาจหนังสือคำขอโอนและรับโอน)

5.บริษัทฯ นั้นๆจะดำเนินเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่านและจัดส่งสมุดทะเบียนภายใน15วัน หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารประกอบการโอนทะเบียนครบถ้วนแล้วจากผู้เช่า ซื้อ

หมายเหตุในกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับ ทางบริษัทที่ใช้ในการจดทะเบียนคันที่เช่าซื้อผู้เช่าซื้อควรแจ้งภูมลำเนาที่ ท่านประสงค์จะให้บริษัทโอนทะเบียนก่อนที่ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเพื่อ บริษัทฯจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงเอกสารที่ต้องจดเตรียมเพิ่มเติม

ข้อ ที่ท่านควรทราบคือท่านต้องดำเนินการโอนทะเบียนให้เรียบร้อยภายใน15วันนับจาก วันที่ท่านระบุในใบเสร็จงวดสุดท้ายมิฉะนั้นแล้วท่าจะถูกเป็นเงิน200บาท

เป็น อย่างบ้างค่ะกับการปิดบัญชีพอจะเข้าใจแล้วนะค่ะว่าเมื่อเราเสียค่างวดๆสุด ท้ายแล้วเราอย่านิ่งนอนใจว่าสบายแล้วรถเป็นของเราแล้วนั้นมันไม่ใช้ค่ะท่าน จะสบายใจได้ก็ต่อเมือท่านติดต่อทำการปิดบัญชีและการโอนทะเบียนรถยนต์เรียบร้อยเท่านั้นรถยนต์จึงจะเป็นของเราโดยแท้