การทำเรื่องจดทะเบียนรถนำเข้า (สำหรับรถนำเข้ามาใช้เอง)

ประสบการณ์ใช้รถ | 14 พ.ย 2556
แชร์ 0

สวัสดีค่ะวันนี้เราทีมงาน นิวส์อันซีนจะมาพูดถึงการจด นำเข้ามาใช้เองมิได้เพื่อจำหน่ายกันว่ามีวิธีการอย่างไรแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับรถนำเข้าก่อนว่ามันคืออะไร คือรถยนต์ที่นำมากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยและแบ่งออกเป็นสองประเภท

สวัสดีค่ะวันนี้เราทีมงานข่าวสารยานยนต์นิวส์อันซีนจะมาพูดถึงการจดทะเบียนรถนำเข้ามาใช้เองมิได้เพื่อจำหน่ายกันว่ามีวิธีการอย่างไรแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับรถนำเข้าก่อนว่ามันคืออะไรรถนำเข้าคือรถยนต์ที่นำมากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยและแบ่งออกเป็นสองประเภท

1.รถใหม่ทุกประเภทที่ยังไม่จดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศสามารถนำเข้ามาใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านกระทรวงพาณิชย์และเราสามารถนำเข้าได้โดยไม่จำกัดจำนวนคันยกเว้นรถยนต์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน3,500กิโลกรัมผู้นำเข้าจะต้องไปขออนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม

2.รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกขนาดที่มีความจุปริมาตรช่วงชักในกระบอกสูบเป็นสินค้าที่ต้องของอนุญาตก่อนการนำเข้ารถมาในประเทศจากกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์และวิธีการนำเข้ารถยนต์มีด้วยกันอยู่สามทางคือหนึ่งคือการนำเข้าทางท่าเรือคลองเตยคือการนำเข้ามาทางน้ำนั้นเองส่วนทางที่สองคือการนำเข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพฯเราสามารถติดต่อฝ่ายพิธีการนำเข้าสำนักงานท่าอากาศยานกรุงเทพฯส่วนทางสุดท้ายคือการนำเข้ามาทางชายแดนหรืการนำเข่าทางบกเราสามารถติดต่อกรมศุลกากรภูมิภาคส่วนวิธีการนำเข้านั้นกรมศุลกากรเพื่อให้ออกใบรับรองการนำเข้าสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจปล่อยและเป็นหลักฐานในการจดทะเบียนรถยนต์ต่อทะเบียนกรมการขนส่งทางบกต่อไป จากที่กล่าวมานั้นเป็นวิธีต่างๆของการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศกรณีที่เราจะพูดถึงและลงรายละเอียดคือการจดทะเบียนรถเข้ามาใช้งานเองโดยมิได้มาเพื่อเป็นการจำหน่ายกรณีนี้นี้คือกรณีที่สามคือการนำเข้ามาทางชายแดนหรือทางบกนั้นเอง

หลักฐานที่เราใช้ในการจดทะเบียน

-ใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร(แบบ32)

-สำเนาใบขนส่งสินค้าขาเข้า บันชีแสดงรายการสินค้าและใบเสร็จการรับเงินอากรขาเข้า

-หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

-หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน,ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับ(ถ้ามี)

กรณีที่เจ้าของรถยนต์เป็นต่างชาติ

-ภาพถ่ายหนังสือการเดินทาง ซึ่งมีการได้รับการตรวจตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย

-หนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต สถานกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง

สถานที่ติดต่อ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร กรมขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการ

-ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยพร้อมหลักฐาน

-นำรถเข้ามาตรวจสภาพที่งานตรวจสภาพรถยนต์

-ยื่นขอตัดบันชีรถ ที่ส่วนควบคุมบันชีรถและเครื่องยนต์อาคาร2ชั้น4กรมการขนส่งทางบก

-ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปีที่งานทะเบียนรถ

-รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีและคู่มือจดทะเบียนรถ

ระยะการดำเนินงาน ไม่เกินสองชั่วโมง

สำคัญการจดทะเบียนรถโดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ ที่จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถโดยการกรอกรายละเอียดในคำขอที่ว่าจะนำรถไปใช้งานในอำเภอ/เขต/จังหวัดและหนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบกรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

จากบทความข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะนำรถนำเข้ามาใช้งานในประเทศนั้นมันมีวิธีที่ไม่ยากเลยอย่างที่คิดแค่เราศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะสั่งซื้อรถนำเข้าจากนั้นก็มาศึกษาวิธีการเห็นไหมค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมกับการจะทะเบียนรถนำเข้ามาใช้งานเอง มิได้นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย