กฎหมายใหม่ประกาศแล้ว เต็นท์รถมือสองเตรียมแก้ไขสัญญาทันที

ประสบการณ์ใช้รถ | 3 ก.ค 2562
แชร์ 3

ในการดำเนินธุรกิจของเต็นท์รถมือสองนั้น เรียกว่าได้รับความนิยมสูงในบ้านเรา ซึ่งล่าสุดราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตามกฎหมายใหม่ ก็ได้ประกาศถึงการควบคุมให้ธุรกิจการขายรถยนต์ต้องเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้ว เริ่มใช้ภายในปีนี้

หากใครที่กำลังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสองอยู่ แน่นอนว่าจะต้องรีบอ่านและศึกษากฎหมายใหม่ ล่าสุดได้มีการประกาศการควบคุมธุรกิจการขายรถยนต์มือสองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในประกาศได้กำหนดให้มีการบังคับใช้สัญญาที่ต้องระบุรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ของรถยนต์มือสอง ที่เต็นท์รถมือสองจะต้องปรับสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ทันที แน่นอนว่าทีมงานตลาดรถ Unseencar.com ได้สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ 

กฎหมายใหม่เรื่องการควบคุมสัญญารถมือสอง

กฎหมายใหม่เรื่องการควบคุมสัญญารถมือสอง

ประการที่ 1 การควบคุมธุรกิจการขายรถยนต์มือสอง

 สำหรับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ที่ได้ระบุถึงการควบคุมให้ธุรกิจการขายรถยนต์มือสองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา นั้น จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ประกอบกับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 ซึ่งได้อธิบายถึง “ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว” หรือที่เรียกว่ารถยนต์มือสอง ให้ครอบคลุมความหมายว่าเป็นการประกอบธุรกิจการค้า ที่ผู้ที่ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่การนำมาขาย แลกเปลี่ยน จะต้องปรับและแก้ไขสัญญาซื้อขายที่มีรายละเอียดตามที่ประกาศระบุเอาไว้อย่างครบถ้วน (ไม่รวมธุรกิจการประมูลขายหรือขายทอดตลาดรถยนต์ และการขายแบบแยกชิ้นส่วน) 

การควบคุมธุรกิจรถยนต์มือสอง

การควบคุมธุรกิจรถยนต์มือสอง

ประการที่ 2 ข้อมูลที่ต้องระบุในสัญญาฉบับใหม่

โดยในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนสัญญาซื้อขายฉบับใหม่ที่ต้องใช้หลังจากกฎหมายฉบับใหม่มีผลอย่างเป็นทางการนั้น จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด 8 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
1. รายละเอียดของตัวรถ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี่ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง ขนาดกำลังเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน อุปกรณ์ที่ติดมากับรถยนต์(ถ้ามี) ระยะทางที่ใช้แล้ว ราคาซื้อขาย เงินจอง เงินมัดจำ เงินดาวน์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และวัน เดือน ปี ที่รับชำระเงิน 
2. การกำหนดวันที่ส่งมอบรถอย่างเป็นทางการ 
3. กำหนดการส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. สิทธิการบอกเลิกสัญญาหากผู้ประกอบธุรกิจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้น ไม่ส่งมอบรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด การส่งมอบรถยนต์ที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อในสัญญาได้ 
5. การคืนเงินหรือสิ่งที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้ซื้อภายใน 15 วัน หากมีการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้น 
6. เงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ โดยจะต้องใช้อักษรสีแดง ตัวหนา ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้ เพื่อให้ตัวหนังสือนั้นเด่นกว่าข้อความอื่นในสัญญา 
7. การบอกเลิกสัญญาหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามที่กำหนด แต่จะต้องมีหนังสือแจ้งไม่ต่ำกว่า 15 วัน 
8. ข้อมูลของการประสบภัยของรถยนต์ (ถ้ามี) โดยจะต้องมีข้อมูลอย่างละเอียด เช่น การเฉี่ยวชน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การเปลี่ยนอะไร ฯลฯ 

การแก้ไขสัญญาซื้อขายรถยนต์ตามกฎหมายใหม่

การแก้ไขสัญญาซื้อขายรถยนต์ตามกฎหมายใหม่

ประการที่ 3 การบังคับใช้และข้อห้ามที่สำคัญ 

โดยในสัญญาฉบับใหม่ที่ทางผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองจะต้องปรับเปลี่ยนนั้น เบื้องต้น จะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นข้อห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไม่เป็นข้อสัญญาที่มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบหากเกิดการทำผิดสัญญา จะต้องไม่เป็นสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ต้องไม่เป็นสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถบอกเลิกสัญญาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และที่สำคัญคือ ในสัญญาจะต้องไม่เอื้อต่อการให้ผู้ประกอบธุรกิจรับเงินทั้งหมด หากไม่ใช่ในกรณีที่ผู้ซื้อทำผิดสัญญาเสียเอง 
นอกจากนี้ ในสัญญาจะต้องทำขึ้นทั้งหมด 2 ฉบับ ข้อความและรายละเอียดทุกประการจะต้องตรงกันทุกตัวอักษร โดยหลังจากที่มีการลงลายมือชื่อในสัญญาแล้ว จะต้องนำสัญญาให้กับผู้ซื้อด้วย เพื่อป้องกันการแก้ไขสัญญาหรือเพิ่มเติมข้อความโดยที่ผู้ซื้อไม่ได้รับทราบ 

ข้อห้ามสำคัญในสัญญารถยนต์มือสองฉบับใหม่

ข้อห้ามสำคัญในสัญญารถยนต์มือสองฉบับใหม่

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ จะเริ่มต้นบังคับใช้อย่างเป็นทางการในอีก 90 วัน หลังจากวันที่ 20 มิ.ย. 2562 (ประกาศ 27 มิ.ย. 2562) ซึ่งหากนับจากวันที่ผู้มีอำนาจได้ลงนามเอาไว้นั้น การบังคับใช้ตามกฎหมายดังกล่าวนี้ จะถูกใช้วันที่ 19 ก.ย. 2562 นั่นเอง 

อ่านเพิ่มเติม 

>> เรื่องน่ารู้ พรบ.รถยนต์ ต่างกันกับ ประกัน รถยนต์ อย่างไร

>> ซื้อประกันภัยรถยนต์รู้หรือไม่ “ซ่อมห้าง” และ “ซ่อมอู่” คืออะไร

ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ช่องทางตลาดรถ Unseencar.com