พัฒนาได้สำเร็จ กับธุรกิจชุมชน OTOP และ SMEs โดยใช้หลักพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไคเซ็น จากโตโยต้า

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 13 พ.ย 2563
แชร์ 0

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ภายใต้โครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ประจำปี 2563 จำนวน 6 ราย โดยได้นำองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำธุรกิจของโตโยต้าทั่วโลกกว่า 75 ปี

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

โครงการ "โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์" ได้นำองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำธุรกิจของโตโยต้าทั่วโลกกว่า 75 ปี อาทิ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) มาถ่ายทอดและร่วมปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามผล พร้อมเดินหน้าขยายผลโครงการสู่อีก 10 ธุรกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการส่งมอบความรู้สู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศต่อไป

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

สำหรับ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือโครงการ ที่มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายฯ ในการเฟ้นหาธุรกิจที่มีความต้องการปรับปรุงธุรกิจ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานเกษียณอายุของโตโยต้าที่มีประสบการณ์ด้านระบบการผลิตแบบโตโยต้าและหลักการไคเซ็น เข้าไปช่วยเหลือธุรกิจชุมชนในลักษณะของการเป็น “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ”

อ่านเพิ่มเติม : ฟรีค่าทางด่วน รับหยุดยาวนี้ 18-23 พ.ย. และ 9-14 ธ.ค.

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

โดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมนำองค์ความรู้ของโตโยต้า เข้าไปถ่ายทอดและปรับปรุงระบบการจัดการปัญหาของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงหลักการแก้ปัญหาตามแนวปฏิบัติของโตโยต้าในทุกขั้นตอน และนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

มีการกำหนดผลสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยวัดผลผ่าน 5 ดัชนี  ชี้วัดทางธุรกิจ อันได้แก่

 1. ประสิทธิผลการผลิต
 2. คุณภาพ (ลดของเสียที่เกิดจากการผลิต)
 3. การส่งมอบ
 4. การจัดการสินค้าคงคลัง
 5. การบริหารต้นทุนในกระบวนการ

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

โดยใช้การประยุกต์แนวทางการนำองค์ความรู้มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของธุรกิจชุมชนนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานปรับปรุงต่อได้ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยต่อไป

โดยในปีนี้ โตโยต้าได้ทำการส่งมอบโครงการฯ ที่ผ่านกิจกรรมการปรับปรุงธุรกิจ ระหว่างปี 2562-2563 แก่ผู้ประกอบการ 6 ราย โดยมีรายละเอียดธุรกิจ และ ผลสำเร็จในการปรับปรุงดังนี้

ลำดับ  ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์  การปรับปรุงธุรกิจ
 1  บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จ.สระบุรี  ผลิตและจำหน่ายเชื้อเห็ด  ผลิตภาพ
 •  ปรับสายการผลิตในกระบวนการการกรอกข้าวฟ่างใหม่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2,000 ขวด/วัน รายได้เพิ่มขึ้น 364,000 บาท / เดือนการจัดการสินค้าคงคลัง
 •   สร้างมาตรฐานการจัดการวัตถุดิบข้าวฟ่าง ลดต้นทุนจมได้กว่า 140,000 บาท
 2  บริษัท ดีไลท์ 88 จํากัด จ.อุบลราชธานี  ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปจั๊บจั๊บ  ผลิตภาพ
 • ปรับปรุงกระบวนการอบเส้น เพื่อลดเวลาการอบ
 • ปรับสายการผลิตในกระบวนการบรรจุเส้นใส่ซอง โดยลดงานไม่จำเป็น ผลผลิตเพิ่มขึ้น 5,824 ซอง / เดือน
คุณภาพ
 • สร้างมาตรฐานในกระบวนการการปั้นเส้นให้มีความสม่ำเสมอ
 • ปรับปรุงขั้นตอนการบรรจุซอง ลดความสูญเสียในกระบวนการลดของเสียในกระบวนการผลิตได้ 65,442 บาท / เดือน
 3  บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด จ.ตรัง  ของเล่นไม้ Plantoy  การจัดการสินค้าคงคลัง
 • สร้างมาตรฐานการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ Just in time ทั้งส่วนของการวางแผนการขาย-ผลิต และ การจัดเตรียมวัตถุดิบ ลดจำนวนสินค้าคงคลังและต้นทุนในกระบวนการ ลงได้ 18.81 ล้านบาท
 4  กลุ่มหมอนฟักทอง อสม. จ.มหาสารคาม  หมอนสุขภาพ ผลิตภาพ
 • ปรับเรียบกระบวนการ ช่วยลดการรองาน ผลิตสินค้าหมอนรองคอได้เพิ่ม จาก 128 ชิ้น/วัน เป็น 160 ชิ้น/วัน (25%) การส่งมอบ
 • ปรับปรุงกระบวนการขนส่งสินค้า โดยกำหนดงานมาตรฐานที่ออกแบบให้ สามารถใช้ทรัพยากรในการขนส่งต่อรอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งลง 34% ลดต้นทุน 2.44 บาท / ชิ้น เพิ่มกำไร 60,725 บาท / เดือน
 5  บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด จ.ชุมพร  ปลากระป๋อง ตรานกพิราบ ผลิตภาพ
 • ลดความสูญเสียในสายการผลิต และกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น ลดความสูญเสียในสายการผลิตได้ 20%
 6  หจก.สักสยามอุตสาหกรรม จ.สุพรรณบุรี  กรอบรูปไม้ การจัดการสินค้าคงคลัง
 • ถ่ายทอดหลักการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Just In Time แยกประเภทสินค้า คลื่อนไหวเร็ว-ช้า-ไม่เคลื่อนไหว
 • แนะแนวทางการจัดการสินค้าเกินจำเป็นเพื่อลดต้นทุนจม ลดจำนวนสินค้าคงคลังและต้นทุนในกระบวนการ ลงได้กว่า 2 ล้านบาท

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

นอกจากนี้ในปี 2563-2564 โตโยต้าได้ขยายผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่องไปยังอีก 10 ธุรกิจ รวมถึงมีเป้าหมายที่จะผลักดันและยกระดับธุรกิจที่มีศักยภาพสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ให้ครบใน 18 จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าของกระทรวงมหาดไทย ภายในปี 2565 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อประสบการณ์การปรับปรุงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศต่อไป 

ตรวจเช็ก ราคารถยนต์มือสอง หาที่ถูกใจได้ง่าย มีให้เลือกเพียบ

ningkung
แท็ก Toyota